IPCC sektor „2F“ „Priemyselné procesy - Spotreba
halogénovaných uhľovodíkov

Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Základné informácie

Inštitucionálna štruktúra

Spracovanie inventúry

Metodika inventarizácie

Hlavné zdroje a kategórie

Metódy na stanovenie neurčitosti

Úplnosť inventúry

 

Základné informácie

Vyhodnotenie údajov zdrojov a emisií sa týka nasledovných látok:

Þ     čiastočne halogenovaných uhľovodíkov (HFCs),

Þ     perfluorovaných uhľovodíkov (PFCs),

Þ     hexafluoridu síry (SF6).

Tieto látky sa používajú ako náhrady  ekologicky škodlivých uhľovodíkov (z hľadiska poškodzovania ozónovej vrstvy Zeme) v subsektore 2F (tabuľka 1.5) ako:

 

2F

Použitie produktov nahrádzajúcich ozón poškodzujúcich látok

2F1

Chladenie a klimatizácia

2F2

Napeňovadlá

2F3

Hasiace prístroje

2F4

Aerosólové hnacie plyny,

2F5

Rozpúšťadlá (odmasťovacie a čistiace  látky),

2F6

Ostatné aplikácie ( lepidlá,  rozpúšťadlá,  v  sterilizačné  zariadenia,  v náteroch, ako izolačné materiály, indikátory netesností, v elektronických aplikáciách a iné).

Inštitucionálna štruktúra

Predmetné látky sa samostatne neevidujú pod žiadnou z položiek z colného sadzobníka. Preto Colné riaditeľstvo a ani Štatistický úrad SR štatistiku o nich nevedú. Informácie o ich používaní sa zisťujú dotazníkmi, osobnými kontaktmi a pod. u dovozcov, výrobcov a rozhodujúcich  používateľov na základe poverenia od MŽP SR. Celkom v roku 2005 bolo dotazníkmi oslovených viac ako 250 potenciálnych výrobcov,  z ktorých približne 50 % dotazníky vyplnené vrátilo. Urgencie s dotazníkom boli rozposlané 50 známym výrobcom. Ostatní boli kontaktovaní telefonicky, ak bol predpoklad, že bol u nich realizovaný dovoz, či výroba. Ak údaje neboli dostupné ani po telefonickej výzve, bol urobený odborný odhad asi v 10 prípadoch. Zoznam oslovených subjektov, adresár a kontakty sú uvedené v správe o inventúre za rok 2005.

¨       Rozhodujúca časť predmetných látok spadá medzi chladivá, ktoré sa používajú v rôznych druhoch chladiacich, klimatizačných zariadení a v tepelných čerpadlách.

¨       Hasiace látky sú na Slovensko dovážané dovozcami pre stabilné a prenosné hasiace systémy.

¨       Predmetné látky na výrobu aerosólov, rozpúšťadiel a penových hmôt sa na Slovensko nedovážajú.

¨       PFCs a SF 6 sa dovážajú v pomerne malých množstvách a sú sledované  u dovozcoch ako SF6 v nádobách tak i výrobkov naplnených s SF6 a porovnávané s údajmi od rozhodujúcich používateľov.

Spracovanie inventúry

                Inventarizácia  predmetných plynov je komplikovaná rozsahom používania tých istých plynov v mnohých aplikáciách. To znamená veľký počet používateľov, väčšinou nie veľkých množstiev, v rôznych aplikáciách. Tieto plyny sa dostávajú na Slovensko dvomi spôsobmi v nádobách a v zariadeniach. Treba však inventarizovať i zariadenia dovážané nenaplnené, respektíve tie, z ktorých sa kompletujú nové zariadenia pre rôzne použitia, aby sa mohol určiť (odhadnúť):

¨       podiel z dovezeného množstva v nádobách použitý do nových zariadení a

¨       podiel z dovezeného množstva v nádobách použitý na dopĺňanie za emisie.

 

Podľa metodiky IPCC (kapitola 2.17) sa emisie vyhodnocujú ako: 

a)   Potenciálne emisie

Tieto sú rovné množstvu látok spotrebovaných v danom roku  zmenšenému o množstvo látok opätovne získaných (recyklovaných alebo regenerovaných) pre export, alebo určených na zneškodnenie. Je možné uvažovať že počas cca 50 rokov sa všetky potenciálne emisie stanú skutočnými emisiami - teda všetky látky uniknú postupne v tomto časovom intervale do atmosféry.

b)  Skutočné emisie

Pri skutočných emisiách sa berie do úvahy čas medzi spotrebou a reálnou emisiou, ktorý v niektorých prípadoch môže byť aj veľa rokov. Tento časový rozdiel je teda potrebné brať do úvahy pre dosiahnutie správneho určenia skutočnej ročnej emisie danej látky.

V ďalšom sa budeme zaoberať emisiami látok vzťahovanými k spotrebe uvedených látok v jednotlivých oblastiach použitia a pri výrobe zariadení. Emisie HFCs, PFCs a SF6 ako vedľajších produktov pri výrobe halogenovaných uhľovodíkov sa v SR nevyskytujú (halogenované uhľovodíky sa v SR nevyrábajú).

 

I.    Potenciálne emisie

Potenciálne emisie jednotlivých látok sa na základe uvedenej definície vypočítajú ako:

potenciálna emisia  =  výroba  +  dovoz  - vývoz  - likvidácia

Z uvedeného je zrejmé, že zníženie hodnoty potenciálnych emisií jednotlivých látok je prakticky možné len likvidáciou už použitých a znehodnotených látok, respektíve výrobkov. Dovoz látok sa skladá z dovozu jednotlivých látok v  určitom objeme, ale aj z dovozu látok v jednotlivých dovážaných strojoch, zariadeniach, výrobkoch (napr. izolačných paneloch) a pod.

 

II. Skutočné emisie

Metodika výpočtu skutočných emisií závisí od jednotlivých oblastí použitia predmetných vybraných látok a od dostupnosti potrebných údajov pre určenie kvantity emisií s dostatočnou presnosťou. IPCC´1996 odporúča dve metodiky:

 

Priblíženie zdola hore

Prvá metodika nazývaná ako „priblíženie zdola hore“ je založená na počte produktov a konečných užívateľov spotrebovávaných a emitovaných látok. Táto metodika vyžaduje znalosť viacerých parametrov ako je počet zariadení, ich náplne, životnosť, emisné koeficienty a iné. Umožňuje pomerne presné určenie emisií v prípade dostupnosti reálnych hodnôt potrebných parametrov. Celkové emisie sa potom určujú ako súčet emisií pri montáži resp. zostavení zariadenia, emisií pri prevádzke zariadení vrátane servisu a emisií pri vyradení zariadení z užívania zmenšených o predpokladané zneškodneného množstva.

Priblíženie zhora dole

Druhá metodika nazývaná „priblíženie zhora dole“ určuje emisie nezávisle od emisných faktorov a používa merateľnú spotrebu látok na základe ich obchodných parametrov – napr. predaja. Pri tejto metodike nie je potrebné poznať celkové množstvo každej látky v zariadeniach a odpovedajúce emisné faktory, je potrebná len znalosť celkových náplní nových a vyraďovaných zariadení. Celkové emisie sa potom určia ako rozdiel medzi ročným predajom nových látok a celkovou náplňou nových zariadení vrátane predpokladaného množstva zneškodnenia zmenšeného o  pôvodnú celkovú náplň vyraďovaných zariadení z prevádzky.

 

Pri inventúre je nasledovný postup s priblížením sa vypočítaného množstva emisií predmetných látok metodikou zhora dole:

1.       Vyhodnotenie zdrojov a emisií predmetných látok na základe dotazníkmi získaných údajov.

2.       Prepočet zmesí látok na ich zložky a vyhodnotenie zložiek zmesí.

3.       Vyhodnotenie a uloženie údajov podľa revidovanej metodiky IPCC´1996.

4.       Príprava údajov pre archiváciu a pre ďalšiu inventarizáciu.

 

Ad. 1 Pre predmetné látky sú neustále aktualizovaní potencionálni dodávatelia a rozhodujúci užívatelia, spotrebitelia predmetných látok v SR, ktorým je raz ročne odoslaný list s poverením MŽP SR  s tabuľkami na inventarizáciu.

Ad. 2 Z takto robených prieskumov sa inventarizácia spracováva v základných tabuľkách ručne s prepočtom látok na ich zložky na základe údajov o emisiách a nových náplniach od respondentov. Vyhodnocuje sa kumulované množstvo látky v existujúcich zariadeniach.

Ad. 3 Látky prepočítané na zložky sa následne sa spracujú v programe Excel k tomuto účelu vytvorených tabuľkách podľa metodiky IPCC´1996 s priblížením sa výpočtu množstva emisií predmetných látok zhora dole. Tieto údaje sa tiež doplnia do tabuliek CRF IPCC.

Ad. 4 Príprava údajov pre ďalšiu inventarizáciu sa realizuje v programe Access. Ide o komplexný systém celého spracovania údajov, z ktorého v súčasnosti je používaná časť  archivácie údajov a tvorby dotazníkov, v ktorých zostavách sú uvedené údaje hlásené za predchádzajúce dva roky. Tým je zabezpečená zároveň aj ich aktualizácia, konfrontácia s ich respondentmi.

Názov látky

R404A

 

pozri popis látok

 

Organizácia

Dovoz v nádobách

Dovoz vo výrobkoch

Zásoby z pred roka

Nákup v roku

2005 (t)

 

Celkom

Z toho

nová náplň

Z toho nahlásené emisie

Zostatok na zásob

Dovoz v nádobách

3

2.8

0.1

0.1

Dovoz vo výrobkoch

0.3

0.3

 

0

Zásoby z pred roka

0.1

 

 

0

HFC 404A

 

 

Slovensko spolu

3.4

 

0,1

0.1

Vývoz

 

 

 

 

Slovensko kumulovane

 

3.1

 

 

R125 44%

 

1,57

 

 

0,044

R143a 52%

 

1.65

 

 

0,052

R134 a 4%

 

0,02

 

 

0,004

Tabuľka 1.1 Príklad vyhodnotenia zdrojov a emisií predmetných látok na základe dotazníkmi získaných údajov a prepočet zmesí na ich zložky

 

 

Názov látky

R152a

pozri popis látok

 

Organizácia

Nákup v roku

2005 (t)

 

Celkom

Z toho

nová náplň

Z toho

 nahlásené emisie

Zostatok na zásob

HFC 152a chladivo

 

 

Dovoz v nádobách

2.9

1.9

1

 

Dovoz v nádobách

1.1

0.6

0.5

 

Dovoz vo výrobkoch

 

 

 

 

Vývoz vo výrobkoch

 

 

 

 

Zásoby z pred roka

 

 

 

 

Slovensko spolu

4

2.5

1.5

0

Slovensko kumulovane

 

11,81

 

 

Tabuľka 1.2 Príklad vyhodnotenia zdrojov a emisií zložiek zmesí na základe údajov o emisiách a nových náplniach od respondentov. Vyhodnocuje sa kumulované množstvo látky v existujúcich zariadeniach.

 

Pri inventúre sú dodržiavané nasledovné termíny:

¨       Júl – august                  - aktualizácia databázy, tvorba a rozposlanie dotazníkov

¨       September –október               - prvá a druhá urgencia, overovanie údajov

¨       Október – november               - spracovanie inventarizácie, vyhodnotenie trendov apod.

 

Metodika inventarizácie

                K vyhodnoteniu sa používa metodika IPCC´1996 a tabuľky CRF IPCC ako aj vlastné tabuľky vytvorené v programe Excel. Národné odlišnosti sú:

1.       V kontrole, porovnávaním údajov vypočítaných metodikou IPCC podľa údajov prepočítaných podľa nahlásených údajov o emisiách a nových náplniach (tabuľky 1,2).

2.       Spracovaním nielen podľa metodiky IPCC´1996 v tabuľkách CRF IPCC, ale aj vo vlastných tabuľkách vytvorených v programe Excel.

3.       V príprave údajov pre ďalšiu inventarizáciu, tvorbu dotazníkov pre aktualizáciu údajov v programe Access.

 

Látka

Rok

GWP v (t) CO2

Životnosť

GWP   LT 100

Potenciálna emisia  (t)

Výroba v (t)

Import (t)

Export (t)

Likvid.  (t)

HFC23

1997

198.9

264

11700

0.017

 

0.017

 

 

 

1998

783.9

264

11700

0.067

 

0.067

 

 

 

1999

538.2

264

11700

0.046

 

0.046

 

 

 

2000

655.2

264

11700

0.056

 

0.056

 

 

 

2001

865.8

264

11700

0.074

 

0.074

 

 

 

2002

491.4

264

11700

0.042

 

0.042

 

 

 

2003

0

264

11700

0

 

0

 

 

 

2004

2719.08

264

11700

0.2324

 

0.2324

 

 

 

2005

93.6

264

11700

0.008

 

0.008

 

 

 

Emisie (t) CO2

1997

503856.98

Emisie (t) CO2

1998

367294.95

Emisie (t) CO2

1999

269942.2

Emisie (t) CO2

2000

291130.76

Emisie (t) CO2

2001

312852.9

Emisie (t) CO2

2002

426276.9

Emisie (t) CO2

2003

393073

Emisie (t) CO2

2004

444887.98

Emisie (t) CO2

2005

453123.06

Tabuľka 1.3 Potenciálne emisie po jednotlivých látkach a sumár za všetky látky v danom roku a po jednotlivých rokoch  vo vlastných tabuľkách podľa metodiky IPCC´1996 kapitola 2.17.3.1

 

Látka

Rok

Emisie za rok           (t) CO2

Životnosť

GWP 100

Ec = Celkom emisie t

Emisie pri mont Em   (t)

Nápň za rok     En  (t)

k  (%)

Prevádzkové emisie          Ep  (t)

Kumulovaná náplň    Ez  (t)

x   (%)

Emisie znešk.

Ev   (t)

Náplň v roku  r-ž           En(r-ž) (t)

y  (%)

z  (%)

HFC23

1997

765.765

264

11700

0.06545

0.00051

0.017

3

0.06494

0.382

17

0

 

 

 

 

1998

533.169

264

11700

0.04557

0.00067

0.067

1

0.0449

0.449

10

0

 

 

 

 

1999

578.682

264

11700

0.04946

0.00046

0.046

1

0.049

0.49

10

0

 

 

 

 

2000

625.014

264

11700

0.05342

0.00042

0.042

1

0.053

0.53

10

0

 

 

 

 

2001

645.957

264

11700

0.05521

0.00021

0.021

1

0.055

0.55

10

0

 

 

 

 

2002

462.969

264

11700

0.03957

0.00037

0.037

1

0.0392

0.56

7

0

 

 

 

 

2003

881.712

264

11700

0.07536

0.00176

0.176

1

0.0736

0.736

10

0

 

 

 

 

2004

861.12

264

11700

0.0736

0

0

1

0.0736

0.736

10

0

 

 

 

 

2005

854.1

264

11700

0.073

0

0

1

0.073

0.73

10

0

 

 

 

 

Emisie v (t) CO2

1997

56735.2065

Emisie v (t) CO2

1998

40164.1695

Emisie v (t) CO2

1999

62656.959

Emisie v (t) CO2

2000

75639.43

Emisie v (t) CO2

2001

79541.466

Emisie v (t) CO2

2002

100066.4635

Emisie v (t) CO2

2003

131196.64

Emisie v (t) CO2

2004

151000.06

Emisie v (t) CO2

2005

167190.28

Tabuľka 1.4 Aktuálne emisie po jednotlivých látkach (chladivá) a sumár za všetky látky v danom roku a po jednotlivých rokoch vo vlastných tabuľkách podľa metodiky IPCC´1996 kapitola 2.17.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2005

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

Látka

Výroba                                  t

Import               t

Export                       t

Zneškod

nenie               t

Potentenciálne

emisie                              t

Potencionálne emisie pri

výrobe  v   t

Celkom potencionálne

emisie  v    t

GWP 100      IPCC1995

Celkom potencionálne emisie                             (Gg CO2 equivalent)

 

 

 

 

 

 

E = A + B - C - D

 

G=E+F

 

I = G*H/1000

HFCs

R32

 

14.2

 

 

14.2

 

14.200

650

9.230

 

R23

 

0.008

 

 

0.008

 

0.008

11700

0.094

 

R227ea

 

0.000

 

 

0

 

0.000

2900

0.000

 

R152a

 

0.999

 

 

0.999

 

0.999

140

0.140

 

R143a

 

23.6

 

 

23.6

 

23.600

3800

89.680

 

R134a

 

112

 

 

112.000

 

112.000

1300

145.600

 

R125

 

35.16

 

 

35.16

 

35.160

2800

98.448

Celkom HFCs

 

 

 

 

185.967

 

 

 

343.191

PFCs

PFC14

 

 

 

 

0

 

0.000

6500

0.000

Celkom PFCs

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000

Tabuľka 1.5 Potenciálne emisie po jednotlivých látkach (chladivá) a sumár za všetky látky v danom roku v tabuľkách CRF modul 2 Priemyselné procesy, subsektor F 2-15

 

 

Table 2F1 Priemyselné procesy: Chladiace a klimatizačné zariadenia

Rok 2005

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

Látka

Množstvo HFC/PFC

Úniky

pri montáži

Emisie

Množstvo HFC/PFC

Únik za rok                  (x)

Emisie

GWP 100    IPCC1995

Emisie celkom

Emisie celkom

 

 

Nová náplň za rok

 Kumulovaná náplň  t                                   Ekumul t

 

 

(k)

 

 

 

 

 

 

 

 

  t                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Enáplň (t))

 

 

 

 

 

 

 

 (t)

(%)

(t)

(t)

(%)

(t)

 

Gg

(Gg CO2 equivalent)

 

 

 

 

C= A * B/100

 

 

F = D * E/100

 

H=(C+F)/1000

I=H*G

HFCs

R32

11.6

1

0.116

36.8

10

3.680000

650

0.003796

2.467400

 

R23

0

1

0.000

0.73

10

0.073000

11700

0.000073

0.854100

 

R152a

0

1

0.000

11.44

10

1.144000

140

0.001144

0.160160

 

R143a

15.1

1

0.151

99.6

10

9.960000

3800

0.010111

38.421800

 

R134a

45

1

0.450

504

14

70.560000

1300

0.071010

92.313000

 

R125

26.3

1

0.263

124.3

10

12.430000

2800

0.012693

35.540400

Celkom HFCs

 

 

0.980

 

 

97.847

 

0.098827

169.8

Tabuľka 1.6 Aktuálne emisie po jednotlivých látkach (chladivá) a sumár za všetky látky v danom roku v tabuľkách CRF modul 2 Priemyselné procesy, subsektor F  2-15

 

Sklen. plyny

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

verzia

Gg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisie HFCs(5) - CO2 equivalent (Gg)

0

0

0

0

2.9

24.5

44.9

69.8

43.6

66

78.3

83.20

103.60

133.20

146.83

145.44

149.74

156.63

141.16

149.00

155.99

156.60

162.49

159.29

162.62

165.90

167.96

167.65

166.09

165.27

162.62

1

Emisie HFCs(5) - CO2 equivalent (Gg)

0

0

0

0

2.9

24.5

44.9

69.8

43.6

66

78.3

83.20

103.60

133.20

165.72

172.68

197.71

220.64

240.74

257.82

278.92

288.53

297.48

304.92

308.63

311.23

311.36

307.76

302.27

297.61

291.45

2

Emisie SF6(5) - CO2 equivalent (Gg)

0.03

0.03

0.04

0.06

9.3

9.91

10.8

11.3

12.2

12.7

13.1

13.85

14.44

15.38

15.99

16.41

16.83

17.25

15.90

16.30

14.83

15.19

15.55

15.90

16.25

16.60

14.81

15.09

15.36

15.60

15.82

1

Emisie SF6(5) - CO2 equivalent (Gg)

0.03

0.03

0.04

0.06

9.3

9.91

10.8

11.3

12.2

12.7

13.1

13.85

14.44

15.38

15.99

16.41

16.83

17.25

17.67

18.09

18.51

18.92

19.33

19.73

20.13

20.53

20.90

21.24

21.55

21.84

22.10

2

Suma HFC, PFC a SF6 verzia 1

0.03

0.03

0.04

0.06

12

34.4

55.6

81.2

55.8

78.7

91.4

96.70

118.00

148.30

162.82

161.86

166.57

173.89

157.06

165.30

170.83

171.79

178.04

175.19

178.87

182.50

182.78

182.74

181.45

180.87

178.44

Suma verzia 1

Suma HFC, PFC a SF6 verzia 2

0.03

0.03

0.04

0.06

12

34.4

55.6

81.2

55.8

78.7

91.4

96.70

118.00

148.30

181.70

189.09

214.54

237.89

258.41

275.91

297.42

307.45

316.81

324.65

328.76

331.75

332.26

329.00

323.82

319.45

313.55

Suma verzia 2

Scenár s opatreniami (verzia 1) - uskutočené a prijaté  PAM - po základnom roku pre projekcie  t.j. 2003 s ohľadom na vplyv pripravovaného nariadenia EC na F plyny                                                                       

Referenčný scenár (verzia 2 scenár bez opatreni) : stav , ktorý neuvažuje s PAM - po základnom roku pre projekcie  t.j. 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Poznámka: Emisie PFCs evidované pri leptaní skla a plošných spojov vzhľadom na technológiu výroby sú nulové. Emisie PFCs pri výrobe hliníka, nie sú predmetom inventarizácie tejto časti plynov.

Tabuľka 1.7 Aktuálne emisie v Gg sumár za všetky látky HFCs, PFCs a SF6 zistené v inventúrach do roku 2003 a predpoklad vývoja v dvoch variantoch do roku 2020  roku v tabuľke CRF

Hlavné zdroje a kategórie

Tabuľka1.5  Látky podľa oblastí použitia na Slovensku

Látka

GWP(100)

Aktivity – oblasti použitia

 

 

Chladivá

Hasivá

Aerosoly

Rozpúštadlá

Peny

Izolácie

Výroba

HFC23

11700

x

 

 

 

 

 

 

HFC32

650

x

 

 

 

 

 

 

HFC41

150

 

 

 

 

 

 

 

HFC43-10mee

1300

 

 

 

 

 

 

 

HFC125

2800

x

 

 

 

 

 

 

HFC134

1000

 

 

 

 

 

 

 

HFC134a

1300

x

x*

 

 

x**

 

 

HFC152a

140

x

 

 

 

 

 

 

HFC143

300

 

 

 

 

 

 

 

HFC143a

3800

x

 

 

 

 

 

 

HFC227ea

2900

x

x

 

 

 

 

 

HFC236fa

6300

 

x

 

 

 

 

 

HFC245ca

560

 

 

 

 

 

 

 

SF6

23900

 

 

 

 

 

x***

x

PFC14 (CF4)

6500

 

 

 

 

 

 

x

PFC116 (C2F6)

9200

 

 

 

 

 

 

x

PFC218 (C3F8)

7000

x*

 

 

 

 

 

 

PFC410 (C4F10)

7000

 

x*

 

 

 

 

 

PFC318 (c-C4F8)

8700

 

 

 

x*

 

 

 

PFC512

7500

 

 

 

 

 

 

 

PFC614

7400

 

 

 

 

 

 

 

·         * predpokladané použitie

·         **Nepoužíva sa od roku 2002

·         *** vysoké GWP, používa sa ako izolačný plyn s únikom menším ako 0.1 % za rok

 

                Najvýznamnejším podiel majú chladivá, hasivá a izolačný plyn SF6, ktorý má výrazne najvyšší potenciál GWP (Global Warming Potential – potenciál skleníkového efektu ekvivalentný voči potenciálu CO2). Ostatné kategórie aerosóly, rozpúšťadlá, napeňovadlá (vypeňovacie plyny) sa v súčasnosti na Slovensku ako náhrady za vyradené chlórované látky v rokoch 1990 až 2003 nepoužívajú.

Metódy na stanovenie neurčitosti

                Údaje k inventarizácii sú získavané na základe dotazníkových akcií. Z toho vyplývajú nasledovné neistoty pri inventarizácii dotazníkovým spôsobom:

 

1.       Či boli oslovení všetci?

2.       Či údaje boli presné alebo nadhodnotené či podhodnotené?

 

                Je predpoklad, že bolo oslovených viac ako 90 % respondentov a to vzhľadom na to, že v dotazníku je väzba i na ostatných dodávateľov, ďalej že väčšina firiem sa prezentuje v katalógu firiem CHKT a sú členmi SZ CHKT organizácie poverenej Ministerstvom na výkon školení a skúšok, respektíve sú na internete, alebo vystavujú na výstavách. Oslovení pri vypĺňaní dotazníkov vychádzajú zo svojej evidencie a preto čísla by mali byť pomerne presné. So svojimi údajmi, ktoré nahlásili, sú konfrontovaní ešte v priebehu dvoch rokov. To by malo byť postačujúce na to, aby chybné údaje boli aktualizované, opravené a boli tak v primeranej tolerancii. To znamená, že takto sledované hodnoty môžeme považovať za reprezentatívne. Pri inventarizácii môžeme predpokladať nesymetrické rozdelenie chýb v nahlásených údajoch  v rozsahu -5 % až + 15 %.  To znamená, že predpokladáme údaje skôr podhodnotené ako nadhodnotené.

                Podobne, neistoty vyplývajú aj pri stanovovaní priemerného emisného faktora, ktorý postupne v rokoch 1994 - 2004 klesá v rozsahu od 17 po 8 % podľa aplikácií. Najnižšie emisné faktory sú na výrobkoch skompletizovaných u výrobcov predovšetkým v domácom chladení, chladičoch vody a podobne. Vyššie emisné faktory sú v chladiacich okruhoch kompletizovaných na stavbách napríklad na komerčnom, poľnohospodárskom, priemyselnom a prepravnom chladení. Uvedený rozsah emisných faktorov je prekročený len v auto klimatizácii, kde emisný faktor sa pohybuje i nad 20 %. Z uvedeného vyplýva, že emisný faktor sa pohybuje v rozmedzí 8 – 25 % (kapitola GPG 2.17.2).

                Posúdenie neurčitostí expertným odhadom je vykonané pre vývoj potenciálnych a aktuálnych emisií. Potenciálne emisie, závislé od presnosti a úplnosti nahlásených údajov sú hodnotené v rozmedzí  -5 % až + 15 % a aktuálne emisie v rozmedzí 8-17 %. Obe rozdelenia sú nesymetrické. V prípade potenciálnych emisií predpokladáme nahlásené množstvá skôr podhodnotené a v prípade emisného faktora predpokladáme v prevažnej časti aplikácií trend k nižšiemu emisnému faktoru.

                Neurčitosti vo vzťahu k potenciálnym emisiám v závislosti od času (rokov) majú koreláciu k ekonomickému vývoju. Trend vývoja potenciálnych emisií môže mať kolísavú prevažne rastúcu tendenciu, ktorá v budúcnosti bude klesať, vzhľadom na zavádzanie alternatívnych prírodných plynov. V súčasnom období vývoj je daný predovšetkým tým, že HFCs látky nahrádzajú Montrealským protokolom CFCs a HCFCs látky vylučované z používania.

                Neurčitosti emisného faktora v závislosti od času (rokov) majú koreláciu k technickému vývoju a najmä k zavádzaniu právnych opatrení. Trend vývoja emisného faktora by mal mať klesajúcu tendenciu.

                Metóda Monte Carlo si vyžaduje postupnosť krokov v priebehu niekoľkých rokov. Je to metóda, ktorou len na základe postupne získaných skúseností sa zvyšuje kvalita inventarizácie postupným znižovaním neurčitostí. Takáto práca by bola pomerne rozsiahla a vynaložená práca v porovnaní s expertným odhadom by nebola adekvátna významu a podielu emisií v predmetných aplikáciách.

Úplnosť inventúry

                Žiadne z predmetných látok neboli z inventarizácie vylúčené. Preradené boli látky vznikajúce pri elektrolytickej výrobe hliníka. Pri tejto výrobe sa uvoľňujú pri anódových efektoch látky PFC14 a PFC116. Tieto boli preradené do inventarizácie v rámci priemyselných procesov.