IPCC sektor „6B“ „ODPADY - Emisie z odpadových vôd“
Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Základná informácia o sektore odpadové vody

Inštitucionálna štruktúra

Popis procesov, postupov a termínov pri spracovaní inventúry

Metodiky

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventúry SR

Popis metódy na stanovenie neurčitostí

Stanovenie úplnosti inventúry

Základná informácia o sektore odpadové vody

Kód a názov kategórie - podľa IPCC 2006

6.B          Čistenie a vypúšťanie odpadových vôd

6.B.1  Čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd

6.B.2  Čistenie a vypúšťanie priemyselných odpadových vôd

Inštitucionálna štruktúra

V sektore odpady boli výpočty produkcie CH4 odpadových vôd a kalov vôd uskutočnené podľa revidovanej metodiky IPCC (1996). Na výpočet N2O emisií v tomto sektore boli použité dve metodiky IPCC (1996) a ISI. V prípade výpočtu emisií N2O bola použitá i metodika ISI. Táto metóda bola spracovaná na Fraunhofer – Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung Karlsruhe (http://www.isi.fhg.de/).

Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) je od roku 2003 prevádzkovaná databáza "Súhrnná evidencia o vodách", v ktorej sú informácie o množstve vypúšťaných odpadových vôd a o spôsoboch ich čistenia. Pracovníci oddelenia kvality vôd SHMÚ majú relevantné informácie zo všetkých čistiarní odpadových vôd.

Popis procesov, postupov a termínov pri spracovaní inventúry

Inventár emisií prebieha počas celého roka. Z vodného zákona (364/2004) vyplýva povinnosť užívateľom vôd posielať dáta na SHMU do 15. januára. Potom sa dáta ukladajú do databázy, verifikujú sa a po ukončení tejto práce sa dáta používajú do správ. Správa a inventár emisií je pripravená pre každý rok v novembri.

Metodiky

Emisie metánu z vypúšťania odpadových vôd sa počítajú pre dva druhy odpadových vôd. IPCC metodika zahŕňa emisie z komunálnych a priemyselných odpadových vôd a z komunálnych a priemyselných kalov. Pre výpočet emisií oxidu dusného sa používajú dve metódy IPCC a ISI. IPCC metóda používa na výpočet spotrebu bielkovín na obyvateľa. ISI metodika, ktorá je cielená len na čistiarne odpadových vôd, ktoré majú v čistiacom procese zaradený aj stupeň biologického odstraňovania dusíka (denitrifikáciu). Metodika ISI predpokladá, že čistiareň odpadových vôd bez biologického odstraňovania dusíka neemituje žiaden oxid dusný.  

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventúry SR

Dáta použité na výpočet emisií metánu z priemyselných zdrojov sú z databázy Súhrnná evidencia o vodách, ktorá obsahuje informácie o produkovanom znečistení (CHSK). Taktiež obsahuje informácie o zaobchádzaní s kalmi. Tieto informácie poskytuje producent.

Niektoré dáta nie sú zaradené do výpočtu, napr. v prípade  priameho spaľovania kalov v podniku Slovnaft, keďže tento kal nevyhníva a neprodukuje emisie metánu.

Taktiež neboli vo výpočte brané do úvahy priemyselné zdroje, ktoré síce patria do v aeróbnych podmienkach. Pre účely odhadu emisií metánu nie sú tieto zdroje  relevantné. V roku 2005 boli emisie metánu z tohto sektora 32,68 Gg.

Emisie z komunálnych odpadových vôd a kalov boli 25.55 Gg, emisie z priemyselných odpadových vôd a kalov boli 7.13 Gg. Emisie N2O z odpadových vôd v roku 2005 podľa IPCC metodiky boli 0.45 Gg a podľa ISI 0.089 Gg. 

Popis metódy na stanovenie neurčitostí

Kvalita výpočtu emisií CH4 je priamo závislá na kvalite a dostupnosti dát z manažmentu odpadov. Špecifické dáta o množstvách, charakteristike a spôsobe čistenia sú obmedzené. Popis zdrojov neistôt:

Kvalita organicky znečistených odpadových vôd

Množstvo organického znečistenia a systémy jeho odstraňovania sú dobre známe. Obmedzená je kvantifikácia frakcie odpadovej vody pre špecifické systémy.

Fyzikálne a chemické dáta

Limitované sú charakteristiky odpadovej vody. Napríklad organické znečistenie v priemyselných zdrojoch je priemerom znečistenia, ktoré vzniká  vo viacerých procesoch. Presné a detailné dáta chemického zloženia a objemov z jednotlivých vstupných tokov môžu zlepšiť odhad emisií.

Čistenie odpadových vôd a účinnosť čistenia

Pri zlom riadení procesu čistenia odpadových vôd v aeróbnych čistiarňach odpadových vôd môžu vzniknúť anaeróbne podmienky. Toto prispieva k nepresnému stanoveniu emisií. Presné určenie emisií z čistenia v lagúnach je limitované dostupnosťou dát a je relatívne nespoľahlivé. Pracuje sa na zlepšení emisných faktorov z týchto zdrojov.

Stanovenie úplnosti inventúry

Údaje o komunálnych a priemyselných odpadových vodách od roku1982 sú k dispozícií len v databáze (kvality vôd) na SHMÚ, oddelenie kvality povrchových vôd. Od roku 1998 boli vypracovávané podrobné správy s výpočtom emisií CH4 a N2O.

 

 

Referencie:

(1) Forschungbericht 93-104 02 682: Anthropogene N2O und CH4 Emisionen in der BRD, Fraunhofer – Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung Karlsruhe, Juni 1993.