IPCC sektor „3“  „Použitie rozpúšťadiel a iných produktov“

Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Inštitucionálna štruktúra
Proces zberu a spracovania údajov
Metodológia
Identifikácia hlavných zdrojov znečistenia
Metóda na stanovenie neurčitostí
Všeobecné stanovenie úplnosti

Monitorované sektory, subsektory a kategórie

IPCC kategorizácia “Rozpúšťadiel a použitia ostatných produktov”

3.A Použitie Farieb

3.B Odmasťovanie a suché čistenie

3.C Chemické výrobky, výroba a spracovanie

3.D Iné

Inštitucionálna štruktúra

Emisie sektoru “Rozpúšťadlá a použitie ostatných produktov” boli po prvý raz deklarované v roku 2004 v rámci národnej inventúry skleníkových plynov (Submission 2006). Experti z SHMU (Odbor kvality ovzdušia) požiadali o poskytnutie informácií najdôležitejšie organizácie v SR, zaoberajúce sa distribúciou a predajom N2O. Spracovatelia národnej inventúry delegovali túto zodpovednosť na sektorového experta pre kategóriu “Priemyselné procesy”. Je to v súlade s požiadavkou novej kategorizácie IPCC 2006 a definíciami QA/QC. Táto diskusia je otvorená pre nový rok inventarizácie, ktorým bude rok 2006.

Proces zberu a spracovania údajov

Emisná inventúra je v podstate celoročný proces. Zber štatistických údajov o predaji a distribúcii N2O pre medicínske, potravinárske a analytické účely sú v príslušných organizáciách(spoločnostiach) k dispozícii približne v polovici roku (v závislosti od organizácie(spoločnosti) a jej spôsobu plánovania). Vlastný zber je jednoduchý, nakoľko sa týka len neveľkého počtu organizácií(spoločností). Zberom údajov o rozpúšťadlách sa doteraz Štatistický úrad SR nezaoberal. Pre splnenie QA/QC ukazovateľov bude potrebné použiť pre zber údajov sofistikovanejšie spôsoby ich zberu. Celá inventúra za sektor “Rozpúšťadlá a použitie ostaných produktov” je pripravená v októbri každého roku.

Metodológia

Táto kategória pokrýva emisie CO2, N2O and NM VOC (fotochemický smog), produkovaný rozpúšťadlami a použitím iných produktov podľa IPCC Guidelines. Emisie CO2 z týchto zdrojov neboli doposiaľ do emisnej inventúry Slovenskej republiky zahrnuté. Nedostatok relevantných vstupných údajov a vhodných emisných faktorov pre CO2  mali podstatný vplyv na vypustenie týchto zdrojov z inventúry. Na druhej strane, emisie CO2 môžu byť ovplyvnené vysokou neurčitosťou.

V inventúre z roku 2004 (submission 2006) sa hlavná pozornosť v sektore Rozpúšťadlá  sústredila na emisie N2O. Najväčším problémom bol zber všetkých dostupných údajov v konzistentnom tvare. Nakoľko sú štatistické údaje nepresné, bolo rozhodnuté osloviť výrobcov, dovozcov a distribútorov priamo.

V rámci národného programu znižovania emisií NM VOC boli celkové emisie NM VOC z použitia rozpúšťadiel a ostatných produktov odhadnuté v spolupráci Ministerstva ŽP, skupiny expertov, zostavenej podľa smernice 1999/13/EC a úzkej spolupráce s výrobcami v Slovenskej republike.

Identifikácia hlavných zdrojov znečistenia

Slovenská republika deklarovala v roku 2004  v rámci kategórie “Rozpúšťadlá a použitie ostaných produktov” len emisie N2O (0.26 Gg) z celkového objemu 79.92 Gg CO2 ekvivalentu. Časové sledy sú v dôsledku chýbajúcich vstupných informácií za predošlé roky nekompletné. K dispozícii sú údaje len od roku 1998. Skoršie údaje nemajú k dispozícii ani príslušné organizácie. Ich celkový podiel na národných emisiách je 0.17 %. 

 

Celkové emisie NMVOC z tejto kategórie boli za rok 2004 33.634 Gg.

 

Metóda stanovenia neurčitostí

V dokumente IPCC GPG sa nenachádzajú žiadne odporúčania na metódu stanovenia neurčitostiach pre tento sektor.

 

Stanovenie úplnosti inventúry

Vstupné údaje z obdobia pred rokom 1998 nie sú k dispozícii, čo je dôvodom pre veľkú medzeru v časových sledoch. Časové sledy sú nekompletné. Bolo by vhodne zlepšiť tento stav v nasledujúcej inventúre.