IPCC sektor „1A3“ „ ENERGETIKA - DOPRAVA“
Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Základná informácia o podsektore doprava

Inštitucionálna štruktúra inventarizácie emisií SP

Postup spracovania inventúry

Prehľad použitej metodiky

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventúry

Metóda stanovenia neurčitosti

Úplnosť inventúry

 

Základná informácia o podsektore doprava

Skleníkové plyny (SP) z dopravnej prevádzky sú produktom spaľovania pohonných látok v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov odkiaľ sú vypúšťané – emitované spolu s ostatnými plynnými a tuhými škodlivinami ako výfukové plyny do ovzdušia, ktoré znečisťujú. Dopravné prostriedky sú teda mobilnými zdrojmi emisií skleníkových plynov ku ktorým sa radia predovšetkým oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O).

Emisie týchto skleníkových plynov sú hodnotené a evidované v rámci ročných emisných inventúr z prevádzky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Inventarizácia emisií skleníkových plynov je vykonávaná pre SHMÚ Bratislava ako súčasť komplexnej inventarizácie emisií vybraných  škodlivín z dopravnej prevádzky od roku 1990. Výpočet množstva emisií jednotlivých  sledovaných škodlivín  sa realizuje s využitím metodiky  CORINAIR používanej v krajinách EÚ, ktorej špeciálny programový produkt COPERT je určený na inventarizáciu ročných emisií z prevádzky cestnej dopravy.

Inštitucionálna štruktúra inventarizácie emisií SP

Emisná inventúra škodlivín vrátane skleníkových plynov  z dopravnej prevádzky je spracovaná expertmi na podklade relevantných vstupných údajov a informácií vyžiadaných od viacerých inštitúcií a s použitím metodík odporúčaných, resp. schválených pre tento účel SHMU.

Základné informácie k inventarizácii emisií SP z cestnej dopravy poskytujú:

§          SLOVNAFT a.s. Bratislava a PETROCHEMA a.s. Dubová – poskytujú údaje o výrobe a predaji automobilových benzínov a motorovej nafty,

§          Štatistický úrad SR – poskytuje informácie o dovoze automobilových benzínov a motorovej nafty z krajín Európskej únie,

§          Colné riaditeľstvo SR - poskytuje informácie o dovoze automobilových benzínov a motorovej nafty z krajín, ktoré nie sú členmi  Európskej únie,

§          Probugas a.s. Bratislava, Progas s.r.o. Bratislava, Flaga Slovplyn s.r.o. Pezinok, Flavia s.r.o. Vranov n/Topľou, Slovnaft a.s. Bratislava, 1. SPS, Autoplyn Danka Chovancová, Žilina – poskytujú údaje o predaji plynu LPG na pohon motorových vozidiel do siete  čerpacích staníc,

§          Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava – poskytuje údaje o predaji stlačeného zemného plynu - CNG  na plniacich staniciach SR,

§          SAD a.s. Zvolen,  SAD a.s. Nitra, SAD a.s. Michalovce, DP mesta Košice a.s. Košice, DPMB a.s. Bratislava – poskytujú údaje o spotrebe CNG plynu plynofikovanými autobusmi v ich prevádzke. Týmito údajmi sú doplnené a overované údaje SPP o predaji CNG v SR,

§          Prezídium policajného zboru SR, odbor dokladov a evidencie Prezídia PZ – poskytuje údaje o počtoch prevádzkovaných, novoregistrovaných a vyradených  cestných motorových vozidiel na konci roka, za ktorý je emisná inventúra vykonávaná,

§          Združenie automobilového priemyslu SR – poskytuje v svoje štatistickej ročenke podrobné údaje o štruktúre a všetkých typoch predaných cestných motorových vozidiel v SR v aktuálnom roku.

Informácie k inventarizácii emisií SP zo železničnej dopravy poskytujú:

§          Železničná spoločnosť Slovensko, a. s – poskytuje údaje o spotrebe nafty  a vybraných prevádzkových výkonoch hnacích vozidiel motorovej trakcie v osobnej doprave

§          Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. – poskytuje údaje o spotrebe nafty  a vybraných prevádzkových výkonoch hnacích vozidiel motorovej trakcie v nákladnej doprave.

Informácie k inventarizácii emisií SP z vodnej dopravy poskytujú:

§          Štátna plavebná správa Bratislava – poskytuje údaje o počtoch trakčných plavidiel preplávaných na slovenskom úseku Dunaja,

§          Slovenská plavba a prístavy, a. s. Bratislava – poskytuje údaje o predaji motorovej nafty plavebným spoločnostiam v prístavoch a z colného skladu.

Informácie k inventarizácii emisií SP a emisií ostatných škodlivín z leteckej dopravy poskytujú:

§          Aero servis Košice, ESSO Bratislava, resp. Letisko  Bratislava – poskytujú údaje o predaji leteckých pohonných látok leteckým spoločnostiam na prevádzkovo významných letiskách SR,

§          Letisko Bratislava, Letisko Košice, Letisko Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany a Letisko Žilina – poskytujú údaje o celkových počtoch LTO cyklov na jednotlivých letiskách. Údaje sú využiteľné iba ako doplňujúce pre emisnú inventúru SP. V plnej miere sú využité na vyhodnotenie emisného znečistenia letísk.

 

Postup spracovania inventúry

Na vykonanie ročnej inventarizácie emisií SP je prvoradou úlohou zhromaždiť a spracovať údaje o spotrebe pohonných látok v jednotlivých druhoch – kategóriách dopravnej prevádzky. Ďalším krokom je stanovenie emisných faktorov postupom určeným použitou metodikou a výpočet emisií.

cestnej doprave sú zhromažďované a kalkulované údaje o spotrebe:

 automobilových benzínov, motorovej nafty, skvapalneného plynu LPG a stlačeného zemného plynu – CNG. Spotreba benzínov a nafty v cestnej doprave sa stanovuje zo zhromaždených údajov o celkovom predaji benzínov a nafty do distribučnej siete  SR odpočítaním spotreby nafty  v železničnej  a vodnej doprave a odpočítaním odhadnutej spotreby pohonných látok mechanizmami

Program COPERT si vyžaduje na stanovenie emisných faktorov CH4 a výpočet emisií CH4 zhromaždiť, resp.  stanoviť:

-          údaje o počtoch  cestných motorových vozidiel v SR v aktuálnom roku rozčlenených do kategórií predpísaných metodikou,  

-          údaje o priemerných mesačných teplotách v aktuálnom roku, 

-          priemerné rýchlosti jazdy vozidiel príslušnej kategórie v mestskom, cestnom a diaľničnom režime jazdy,

-          ročné km – prebehy vozidiel jednotlivých kategórií rozčlenené na mestskú, cestnú a diaľničnú prevádzku.

Pre inventarizáciu emisií zo železničnej dopravy sú zhromažďované údaje o ročnej spotrebe nafty železničnou motorovou trakciou. Vzhľadom nato, že emisné faktory sú metodikou preddefinované konštanty, nie je potrebné na výpočet emisií  SP zabezpečovať ďalšie vstupné údaje.

Vo vodnej doprave (riečna doprava na slovenskom úseku Dunaja) je spotreba motorovej nafty z plavebnej činnosti stanovená nepriamo,  použitím špecifickej metodiky.

Pre inventarizáciu emisií SP v civilnej leteckej doprave je nutné:

-          zhromaždiť údaje o predaji leteckých pohonných látok na významných letiskách SR,

-          stanoviť spotrebu predaného paliva  vo vnútroštátnej a v medzinárodnej  leteckej doprave (v súčasnej situácii je nutné vykonať toto rozdelenie expertným odhadom).

-          stanoviť reprezentatívne lietadlo pre obidve kategórie leteckej dopravy a stanoviť ich priemerné letové vzdialenosti,

-          vypočítať priemerné emisné faktory CH4 a N2O s využitím tabuľkových podkladov pre jednotlivé fázy letu v EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook.

 

Prehľad použitej metodiky

Cestná doprava

Výpočet emisií SP sa pri ročnej inventarizácií realizuje metodikou CORINAIR, ktorá je  obsiahnutá v programovom produkte na výpočet emisií z cestnej dopravy COPERT III. Preto je často názov metodiky uvádzaný zhodne s názvom programu – COPERT.  Postup výpočtu CO2 podľa tejto metodiky je v zásade zhodný s postupom Tier 2 alebo „bottom – up“ vyjadreným rovnicami 2.5 a 2.6 v kapitole 2.3.1.1 – GPG.

Postup výpočtu emisií CH4 a N2O spočíva v postupnom výpočte týchto emisií pre jednotlivé, metodikou COPERT  stanovené kategórie vozidiel a v následnom sčítaní čiastkových emisií. 

Hodnota emisných faktorov stanovených pre CH4 a N2O programom COPERT III je rozdielna  pre rôzne druhy paliva, rôzne druhy vozidiel a rozdielnu technologickú úroveň. V prípade CH4 vyjadruje tiež závislosť na režime jazdy a pre určitú skupinu osobných vozidiel   aj závislosť na priemernej rýchlosti jazdy.  Takto stanovené emisné faktory odpovedajú odporúčaniam GPG v kapitole 2.3.1.2

Železničná doprava

Emisná inventúra skleníkových plynov zo železničnej dopravy – prevádzky motorovej trakcie je vykonávaná s použitím tzv. jednoduchej metodiky (simple methodology).

Hmotnosť emisií jednotlivých skleníkových plynov sa vypočíta z hmotnosti spotrebovanej nafty železničnou motorovou trakciou vynásobenej emisným faktorom príslušného SP. Emisný faktor predstavuje priemernú hodnotu pre celé výkonové spektrum hnacích vozidiel  motorovej trakcie

Metodika je prevzatá a emisné faktory pre CH4 a N2O sú odvodené z „ EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – Other mobile sources  and machinery“

GPG neobsahujú odporúčania na výber metodiky a emisných faktorov pre emisnú inventúru SP zo železničnej dopravy.

Vodná doprava

Emisná inventúra SP z vodnej dopravy v SR je zameraná  na výpočet emisií CO2, CH4 a N2O z plavebnej činnosti na slovenskom úseku Dunaja. Inventarizácia emisií SP z riečnej vodnej dopravy nemá priamu metodickú oporu v GPG (kapitola 2.4 sa dotýka námornej vodnej dopravy) a  k dispozícii je iba minimum informácií z predmetnej problematiky pre tento druh dopravy. Z tohto dôvodu a s ohľadom na príbuznosť trakcie riečnych lodí s motorovou trakciou železničnej dopravy  bola zvolená aj rovnaká  metodika a rovnaké emisné faktory na  výpočet emisií SP ako v prípade železničnej dopravy.

Spotreba nafty je stanovená nepriamo z dostupných štatistických údajov o plavebnej činnosti na slovenskom úseku Dunaja v sledovanom roku a z technických parametrov charakteristických pre dunajské trakčné plavidlá.

Civilná letecká doprava

Inventarizácia emisií SP sa dotýka opäť emisií CO2, CH4 a N2O. Vzhľadom na absenciu údajov o počtoch LTO cyklov realizovaných v domácej leteckej doprave je výpočet emisií vykonávaný podľa rovnice 2.7 v GPG, kapitola 2.5.1.1. z predaného paliva  pre obidve kategórie civilného letectva (Tier 1 metóda).

V súlade s IPCC Guidelines je palivo rozdelené na spotrebu v medzinárodnej a domácej leteckej doprave a v rovnakom členení je vykonaný aj výpočet  emisií SP. 

Emisný faktor pre  CO2 je konštanta prevzatá z EMEP/CORINAIR.

Emisné faktory pre CH4 a N2O predstavujú priemerné emisné faktory zahŕňajúce všetky fázy letu (LTO, (climb),  (cruise), descent). .

Emisné faktory CH4 a N2O sú stanovené pre reprezentatívne lietadlá s odpovedajúcou priemernou letovou vzdialenosťou v medzinárodnej a domácej letovej prevádzke.

Na stanovenie emisných faktorov sú využité podkladové údaje o spotrebe paliva a emisiách v jednotlivých fázach  letu reprezentatívneho lietadla, uvedené v prílohách EMEP/CORINAIR Inventory Guidebook. Air Traffic

 

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventúry

Základnými kategóriami podsektora „doprava“ sú:

-          1A3a Civilná letecká doprava,

-          1A3b Cestná doprava,

-          1A3c Železničná doprava a 

-          1A3d Vodná doprava.

Všetky uvedené kategórie sa podieľajú na tvorbe emisií spaľovaním pohonných látok v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov – mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Hlavnými skleníkovými plynmi vznikajúcimi pri tomto spaľovaní sú CO2, CH4 a N2O, pričom hmotnosť emisií CO2 je najväčšia (predstavuje viac ako 3 – násobok spotreby pohonných látok).

Medzi uvedenými kategóriami je z hľadiska inventúry emisií najvýznamnejšia kategória  1A3b - Cestná doprava, ktorá sa podieľa v roku 2005:

-          95% na emisiách CO2,

-          98 % na emisiách CH4, a

-          83% na emisiách N2O

z emisií SP v celom subsektore „Doprava“.

Hlavnými zdrojmi znečisťovania v kategórií 1A3b – cestná doprava sú cestné motorové vozidla, v klasifikácií IPCC označené ako kategória  1A3bi Automobily, bližšie rozčlenená  na 6 pod- kategórií a kategória 1A3biv – Motocykle.

Hlavnými zdrojmi znečisťovania v kategórií 1A3a – Civilná letecká doprava sú lietadlá zaradené do medzinárodnej leteckej dopravy – kategória 1A3ai alebo do vnútroštátnej leteckej dopravy – kategória  1A3aii. Hlavný podiel na emisiách SP z civilnej leteckej dopravy má kategória 1A3ai medzinárodná letecká doprava, ktoré však nemajú byť započítané do národných emisií SP.

V kategórii 1A3c - Železničná doprava predstavujú hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia dieselové trakčné motory motorových lokomotív a motorových vozov.

Hlavnými zdrojmi znečisťovania a emisií SP v kategórií 1A3d – Vodná doprava sú naftové trakčné a pomocné pohony dunajských riečnych plavidiel. Vzhľadom nato, že riečna doprava je vo všeobecnosti považovaná za vnútroštátnu vodnú dopravu, potom aj emisná inventúra z vodnej dopravy je zameraná iba na kategóriu 1A3dii – vnútroštátna vodná doprava.

 

Metóda stanovenia neurčitosti

Metódy ktorých cieľom je  štatistická kvantifikácia neurčitosti neboli v rámci inventarizácie emisií SP z dopravy použité, predovšetkým z dôvodu nedostupnosti objektívnych štatistických podkladov umožňujúcich aplikáciu takýchto metód.

Vykonávaný je však  kvalitatívny rozbor neurčitosti spojených  so zhromažďovaním, spracovaním a aplikáciou vstupných údajov. Pri inventarizácií emisií v cestnej doprave je takýto rozbor zameraný aj na ohodnotenie neurčitosti spojených s aplikáciou samotnej metodiky COPERT III.

Na kvalitatívne ohodnotenie  miery neurčitosti bola v súlade „ EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook“  prijatá stupnica  s piatimi definovanými stupňami A-E.

 

Úplnosť inventúry

Emisná inventúra skleníkových plynov v sektore „Doprava“ sa dotýka všetkých kategórií ako aj potenciálnych zdrojov znečisťovania, s výnimkou nekonvenčnej  dopravy potrubím – 1A3ei. Táto dopravná kategória je mimo odborného zamerania spracovateľov emisnej inventúry za sektor „Doprava“ a riešenie predmetnej problematiky nebolo ani požadované. Možno však predpokladať, že je riešená pri iných IPCC kategóriách, napr. 1B2b – zemný plyn. 

Otvorenou otázkou ostáva možnosť získania vstupných údajov na realizáciu emisnej inventúry SP z činnosti vojenských mobilných zdrojov – mechanizmov, dopravných prostriedkov, samohybných zbraňových systémov,  a pod.