IPCC sektor “1A “„ENERGETIKA - REFERENCE APPROACH

Inventúry emisií skleníkových plynov

 

Základné vstupné aktivity a emisie

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Inventarizačný proces

Metodika

Hlavné zdroje znečistenia

Odhad neurčitostí

Časové série

 

Základné vstupné aktivity a emisie

Najvýznamnejším antropogénnym zdrojom skleníkových plynov v SR je spaľovanie a transformácia fosílnych palív (75 - 80%). Emisie skleníkových plynov vznikajú hlavne vo verejnej energetike pri výrobe tepla a elektriny, v priemyselnej energetike, v systéme centralizovaného zásobovania teplom pre obytné domy, verejné zariadenia, služby a objekty v nevýrobnej sfére.

 Inventarizácia emisií skleníkových plynov v SR je každoročne spracovávaná s použitím oficiálnych metodík (Revised 1996 IPCC Guidance for National Greenhouse Gas Inventories: Reference manual; IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories), odporúčaných medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC). Metodiky sú založené na údajoch o spotrebe, resp. výrobe palív a priemerných emisných faktorov.

 Horná úroveň emisií a záchytov CO2 zo spaľovania a transformácie palív je stanovená zo sumárnych inventarizačných údajov v Slovenskej republike v tabuľkovej forme, metódou “Reference Approach” (tabuľka poskytuje údaje o spotrebách jednotlivých druhov palív, ich výhrevností, emisných a oxidačných faktorov). Táto metóda sa tiež nazýva aj metóda “zhora - nadol” a je charakteristická požiadavkami na minimum vstupných údajov. “Reference Approach” poskytuje len súhrnné odhady emisií z palív rozdelených na primárne a sekundárne palivá a z tohto dôvodu nemôžu byť rozlíšené emisie zo stacionárnych a mobilných zdrojov. V takto odhadnutých emisiách nie sú zahrnuté fugitívne emisie z ťažby uhlia a z poťažobných aktivít ako aj z ťažby, transportu a distribúcie zemného plynu.

Metódou „ Reference Approach“ sú odhadnuté priame emisie CO2  z nasledovných skupín palív, spaľovaných v energetickom sektore:

 

I. Kvapalné palivá

a) Primárne palivá - ropa, živičné palivo, skvapalnený ropný plyn

b) Sekundárne palivá – benzín, letecký petrolej, iný petrolej, nafta destilovaná z bituminóznych bridlíc, plynový/dieselový olej, ťažký vykurovací olej, P-B, etán, uhľovodíková zmes, bitúmen, mazadlá, ropný koks, rafinérske suroviny, ostatné oleje

 

II. Tuhé palivá

a) Primárne palivá – antracit, koksárenské uhlie, ostatné bitúmenové uhlie, sub-bitúmenové uhlie, lignit, ropné bridlice

b) Sekundárne palivá - BKB & brikety, koksárenský/plynový koks

 

III. Plynné palivá

a) Primárne palivá – zemný plyn

 

IV. Palivá používané ako vstupné suroviny uhľovodíková zmes, mazadlá , bitúmen, uhoľné dechty (z koksovacieho uhlia), zemný plyn, plynový/dieselový olej, P-B, bután, etán, plastické látky

 

Informačné vstupy tuhá biomasa, kvapalná biomasa, plynná biomasa

Hlavné kategórie palív (kvapalné, tuhé, plynné) obsahujú všetky druhy používaných palív. Rôzne druhy palív môžu zahrnovať viac ako jeden druh paliva.  

Inštitucionála štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Za prípravu bilancie v energetickom sektore a stanovenie emisií metódou „Reference Approach“ (RA) je zodpovedný Ján Judák zo spoločnosti PROFING s.r.o. Bratislava. Spolupráca medzi Dr. Judákom na jednej strane a „Single National Unit (SNU) a inventarizačným tímom na strane druhej prebieha od roku 1998 po súčasnosť. Legálny rámec spolupráce je založený na Vyhláške Ministerstva životného prostredia a každoročnou zmluvou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ako SNU). Základné údaje pre výpočet emisií metodikou „Reference approach“ sú dáta, každý rok zhromažďované a spracované Štatistickým úradom SR (tzv.“oficiálne dáta”). Z týchto údajov pripraví Profing s.r.o. Bratislava energetickú bilanciu.

Inventarizačný proces

Inventarizácia emisií skleníkových plynov v SR s použitím metodiky „Reference approach“ je spracovávaná každý rok. Údaje pre prípravu energetickej bilancie sú získavané zo Štatistického úradu SR, ktorý je oprávnený každoročne vykonávať štatistické zisťovanie. Povinnosť nahlasovania štatistických údajov (formou štatistických výkazov) vyplýva zo zákona  č. 322/1992 Z.z., § 27. Štatistický úrad SR každý rok vykonáva štatistické zisťovania - sledovanie množstiev spotrebovaných palív pre výrobu tepla a elektriny, množstiev vyrobeného tepla a elektriny, predaj a distribúciu palív, transformáciu palív a pod. Výsledky zisťovaní sú použité pre energetické bilancie a pre medzinárodnú štatistiku.

 

Zhromažďovanie údajov v ŠÚ SR  je vykonávané s pomocou nasledovných ročných štatistických výkazov:

 

1. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania  palív

2. Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na  výrobu vybraných výrobkov

3. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

4. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

5. Energ P 6-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení  palív

6. Roč 1-01        Ročný výkaz produkčných odvetví

 

Výsledky energetickej štatistiky, ktoré sú použité pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov sú ročne vydávané  v Štatistickej ročenke v naturálnych a tepelných jednotkách. Prvé predbežné údaje bilancií kvapalných, tuhých a plynných palív za predchádzajúci rok sú k dispozícii v mesiaci október.  Tieto dáta sú overené spoločnosťou Profing s.r.o. Bratislava (porovnanie spotrieb palív a množstva vyrobeného tepla a elektriny, konzultácie s hlavnými výrobcami tepla a elektriny a s dodávateľmi paliv a pod.) a sú použité pre  “Reference approach”.

Výsledky inventarizácie sú odoslané Národnému expertovi pre inventarizáciu (koordinátor procesu inventarizácie a vedúci SNU do konca mesiaca November. Úplná inventarizácia je pripravená  do konca decembra a zaslaná naEC a UNFCCC sekretariát.

Metodika

Metodika energetickej bilancie v „Reference Approach“ je nazývaná tiež aj  prístup „zhora – nadol“ a je založená na jednoduchých metódach (Tier 1) pre spaľovanie palív (Revised 1996 IPCC Guidelines for national GHG inventories: reference manual p.1.10, IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p. 2.8),

Hlavné zdroje znečistenia

Slovenská republika za rok 2004  vykázala národné emisie z energetického sektora - 38 720.46 Gg CO2 eq.,  stanovené podľa metodiky „Reference Approach“. Rozdelenie zdrojov emisií v sektore energetiky je nasledovné: Tuhé palivá – 46 %, Plynné palivá – 35%, Kvapalné palivá – 19%.

Odhad neurčitostí

Emisie CO2 zo spaľovania kvapalných, tuhých a plynných palív sú najdôležitejšie kľúčové zdroje, majúce rozhodujúci vplyv na úroveň a trend neistôt.

Časové série

V predchádzajúcich rokoch boli UNFCCC predložené  inventúry národných emisií skleníkových plynov  stanovené  metodikou „Reference approach“. Roky 1990 a 2000-2004 boli prepočítané s použitím “sectoral approach”. Pre roky  1991-1999 je použitý “reference approach” pre odhad  emisií, ktorý doteraz ešte nebol prepočítaný.