IPCC sektor „1A“, „ENERGETIKA - SECTORAL APPROACH

Inventúry emisií skleníkových plynov

 

Základné vstupné aktivity a emisie

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Inventarizačný proces

Metodika

Hlavné zdroje znečistenia

Odhad neurčitostí

Časové rady

Základné vstupné aktivity a emisie

1A

Spaľovanie palív

1A1

Energetický priemysel

1A1a

Výroba elektrickej energie a tepla

1A1a1

Výroba elektrickej energie

1A1a2

Kombinovaná výroba energie a tepla (CHP)

1A1a3

Teplárne

1A1b

Rafinérie ropy

1A1c

Výroba pevných palív a ostaný energetický priemysel

1A1c1

Výroba pevných palív

1A1c2

Ostaný energetický priemysel

1A2

Spracovateľský priemysel

1A2a

Výroba železa a ocele

1A2b

Výroba neželezných kovov

1A2c

Výroba chemikálií

1A2d

Výroba celulózy, papiera a tlačiarne

1A2e

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

1A2f

iné(špecifikujte)

1A3

Doprava

1A3a

Civilná letecká doprava

1A3a1

Medzinárodná letecká doprava

1A3a2

Vnútroštátna letecká doprava

1A3b

Cestná doprava

1A3b1

Automobily

1A3b2

Ľahké nákladné automobily

1A3b3

Ťažké nákladné automobily a autobusy

1A3b4

Motocykle

1A3b5

Fugitívne emisie z motorových vozidiel (Vyparovanie paliva)

1A3c

Železničná doprava

1A3d

Vodná doprava

1A3d1

Medzinárodná vodná doprava (Predané palivo do zásobníkov lodí pre medzinárodnú vodnú dopravu)

1A3d2

Vnútroštátna vodná doprava

1A3e

Ostaná doprava

1A3e1

Doprava potrubím

1A3e2

Doprava a prevádzka ostatných mobilných zdrojov

1A4

Ostatné sektory

1A4a

Komerčný/Inštitucionálny

1A4b

Obydlia

1A4c

Poľnohospodárstvo/Lesníctvo/Rybolov/Chov rýb

1A4c1

Stacionárny

1A4c2

Necestné mechanizmy a ostatné strojárenstvo

1A4c3

Rybolov (mobilné spaľovanie)

1A5

Nešpecifikované

1A5a

Stacionárne

1A5b

Mobilné

 

Všeobecné informácie:

Všetky sub-sektory a kategórie obsahujú niektoré z nasledovných skupín palív :

1.       Kvapalné

2.       Pevné

3.       Plynné

4.       Iné

5.       Biomasa

Tieto skupiny v sebe zahŕňajú rôzne palivá, podľa platného katalógu palív, avšak s rovnakou fyzikálnou charakteristikou a pôvodom. Aktuálna emisná inventúra inventarizuje rôzne typy palív (Príloha 1) podľa národnej štatistiky a aktuálneho katalógu palív, ktoré sú zhromaždené v Národnom emisnom informačnom systéme (NEIS). V každej skupine palív môže byť zahrnutých viac ako jeden typ palív podľa platného katalógu. Táto komplikovaná metodika korešponduje s medzinárodne uznávanou metodikou IPCC 1996 a GPG 2000, je však zároveň nezávislá na národnej inventúre skleníkových plynov pre sektor energetika – „reference approach“. Emisná inventúra obsahuje informácie o emisiách priamych (CO2, CH4 and N2O) a nepriamych (SO2, NOx, NMVOCs and CO) skleníkových plynov z celého sektoru energetika.

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Sektor energetika je najdôležitejším sektorom v celej emisnej inventúre skleníkových plynov, ktorý zastrešuje sektorový expert (SE) pre sektor energetika Dr. Ján Judák zo spoločnosti PROFING Bratislava. Spoločnosť PROFING  Bratislava má skúsenosti v oblasti energetiky s dlhou tradíciou, či už vo výskumných projektoch, alebo s aktivitami ohľadom projekcií, spolupracovala na mnohých úlohách aj s MŽP. Spolupráca medzi Dr. Judákom na jednej strane a „Single National Unit (SNU) a inventarizačným tímom na strane druhej prebieha od roku 1998 po súčasnosť. Legálny rámec spolupráce je založený na Vyhláške Ministerstva životného prostredia a každoročnou zmluvou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ako SNU). Nominovaný sektorový expert má plnú zodpovednosť za každoročnú emisnú inventúru zo sektoru energetika, a to národnú energetickú bilanciu - Sectoral approach (SA), Reference approach (RA) (okrem dopravy – sub-sektoru 1.A.3), fugitívne emisie z banskej činnosti a z tranzitu a rozvodov ropy a zemného plynu.

Zdrojom štatistických a iných vstupných údajov sú Slovenský štatistický úrad, Národný emisný informačný systém (NEIS) a prevádzkovatelia zdrojov znečistenia ovzdušia. NEIS je databáza stacionárnych zdrojov, založená na zbere údajov o spotrebe palív najväčších znečisťovateľov ovzdušia v Slovenskej republike. Tieto údaje sú prístupné v konzistentnej podobe od roku 2000, kedy bol systém NEIS uvedený do prevádzky a nahradil tak pôvodnú databázu palív REZZO. Tieto dva systémy sú porovnateľné iba na národnej úrovni a nie sú kompatibilné. Porovnanie individuálnych častí REZZO systému (REZZO 1 a 2) s modulmi NEIS pre malé, stredné a veľké zdroje znečistenia je veľmi komplikovaná a vyžaduje odborné stanovisko. Na základe Zákona 134/1992 Zb. sú okresné úrady povinné zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov zdroja znečistenia ovzdušia a archivovať ich v elektronickej podobe (NEIS formáte) a ďalej posielať na spracovanie na SHMÚ.  SHMÚ je poverenou organizáciou akreditovanou Ministerstvom životného prostredia manažovať centrálnu databázu NEIS na základe Bulletinu MŽP č. 6/2000. Prvý zber a spracovanie údajov bol realizovaný v roku 2001. Nový systém obsahuje 925 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia v okresnej databáze v roku 2004 s príkonom nad 5 MW. V tom istom roku systém NEIS registroval 12 697 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia s príkonom od 0.2-5 MW. Emisná inventúra pre sektor energetika – Sectoral approach v rokoch 2000-2005 bola založená na vstupných údajoch zo systému NEIS. Vstupné aktivity (množstvo paliva podľa typu a skupín, množstvo predaného paliva pre malospotrebiteľov, ako aj akostné parametre palív) potrebné pre emisnú bilanciu sú zhromažďované a triedené v NEIS

Je dôležité spomenúť, že Slovenská republika má k dispozícii priame vstupné údaje pre prípravu emisnej bilancie podľa sektorov, čiže zdola nahor, dostupnú až na samotný zdroj znečistenia ovzdušia, či prevádzku. Tento systém je vhodný aj pre porovnanie množstva palív a emisií medzi národnou emisnou inventúrou a Európskou schémou obchodovania s emisnými kvótami.

Inventarizačný proces

Proces emisnej inventarizácie prebieha celoročne. Zber údajov okresnými úradmi životného prostredia prebieha od januára od všetkých relevantných prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia v celej SR. Celý tento zber je ukončený v júni. Údaje sa uložia v centrálnej databáze na SHMÚ a ďalej sa verifikujú kompetentnými pracovníkmi v rámci ústavu. Aktualizácia základných charakteristík na základe údajov od prevádzkovateľov prebieha v tom istom čase (jún - august). Kompletné vstupné informácie pre sektorového experta sú pripravené koncom septembra a celková bilancia je ukončená v polovici novembra. Výsledky sú zaslané národnému koordinátorovi emisných inventúr. Kompletná emisná inventúra skleníkových plynov je skompletizovaná ku koncu decembra a zaslaná na príslušné inštitúcie v rámci pravidelného reportingu.

Metodika

Metodika energetickej bilancie v prístupe zdola nahor je založená na detailnej metodike Tier 2/Tier 3 (Revised 1996 IPCC Guidelines for national GHG inventories: reference manual p. 1.47, IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p. 2.8), a detailnej národnej metodike zameranej priamo na zdroj znečistenia. Rozhodnutie o použitej metodike je v súlade s národnými podmienkami.

Hlavné zdroje znečistenia

Slovenská republika reportovala v národnej emisnej inventúre skleníkových plynov pre rok 2004 34 412 Gg CO2 ekvivalentov za sektor energetika – Sectoral approach s odpočítaním dopravy (čo je 5 682.46 Gg CO2 ekvivalentov), čo predstavuje pokles v porovnaní so základným rokom 1990 viac ako 32%. Najdôležitejší podiel na celkových agregovaných emisiách tvorí sektor energetika a to až 79%. Najdôležitejším plynom z hľadiska zastúpenia v celkovej inventúre je oxid uhličitý. Distribúcia emisií vo vnútri sektoru je nasledovná (od najvyššieho zastúpenia): 1.A.2 - 37%, 1.A.1 – 32%, 1.A.4 – 13% a 1.A.5 – 4% v inventúre za rok 2004 s odpočítaním dopravy.

Odhad neurčitosti

Emisie oxidu uhličitého z kategórií kvapalných, plynných a pevných skupín palív sú najdôležitejšie kľúčové zdroje a majú rozhodujúci vplyv na odhad neurčitosti na úrovňovom a trendovom prístupe k odhadu. Emisná inventúra ostatných skleníkových plynov (CH4, N2O) z kategórie 1.A.1-5 IPCC bola pripravená na základe IPCC metodiky  Tier 1 (IPCC, 1996) a literárnych emisných faktorov podobným prístupom ako po minulé roky. Tieto skleníkové plyny a ich emisie nie sú kľúčové zdroje.

Časové rady

Národný inventarizačný tím uskutočnil rozsiahle revidovanie metodiky a prepočítavanie niektorých inventarizačných rokov vrátane základného roku 1990. Tieto prepočítavania a zmena metodiky bola dôležitá pre výpočet AAUs (Accounting Amount Units) a pri príprave Initial reportu pre UNFCCC. Po prvý krát bola použitá emisná inventúra za sektor energetika – sectoral approach pre roky 1990 a 2000-2004 ako národná bilancia a metodika založená na štatistických údajoch – reference approach len ako porovnávacia hodnota. Podobným spôsobom budú prepočítané v následnej inventúre aj ostatné roky 1991-1999, aby bola metodika konzistentná v časovom horizonte.

Celkové pokrytie emisnej inventúry ohľadom priamych a nepriamych skleníkových plynov a relevantných kategórií je konzistentné a v zmysle časových radov naprieč celou emisnou inventúrou 1990-2004 a bude  v plnom rozsahu garantované po dokončení rekalkulácie sektorového prístupu v chýbajúcich rokoch.