IPCC sektor “1B1“„ENERGETIKA - FUGITÍVNE EMISIE Z UHLIA

Inventúry emisií skleníkových plynov

 

Fugitívne emisie metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Inventarizačný proces

Metodika

Hlavné zdroje znečistenia

Odhad neurčitostí

Časové série

 

Fugitívne emisie metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít 

V SR je uhlie používané hlavne v sektore energetiky na výrobu tepla a elektriny (verejná energetika, priemyselná energetika, systém centralizovaného zásobovania teplom,...).

V Slovenskej republike sa hnedé uhlie ťaží v troch lokalitách spoločnosťami - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza (HBP, a.s.), Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš (BD) a Baňa Záhorie a.s. Čáry (BZ). Emisie metánu z podzemnej ťažby uhlia sa do ovzdušia dostávajú ventilačným systémom ako tzv. banské vetry a z degazácie (odplyňovací systém). Ventilačný systém vtláčaním povrchového vzduchu do hlbinných baní a jeho vyfukovaním zabezbečuje riedenie, resp. znižovanie koncentrácie metánu v banskom ovzduší pod medzu výbušnosti. Metán, ktorý je po vyťažení ešte prítomný v uhlí, emituje do atmosféry počas spracovania (drvenie, triedenie, sušenie, a pod.), dopravy a skladovania uhlia. Pri spracovaní uhlia dochádza k  zväčšovaniu jeho povrchu, čo umožňuje desorbciu metánu.

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Za prípravu bilancie v energetickom sektore a odhad fugitívnych emisií metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít je zodpovedný Ján Judák zo spoločnosti PROFING s.r.o. Bratislava. Spolupráca medzi Dr. Judákom na jednej strane a „Single National Unit (SNU) a inventarizačným tímom na strane druhej prebieha od roku 1998 po súčasnosť. Legálny rámec spolupráce je založený na Vyhláške Ministerstva životného prostredia a každoročnou zmluvou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ako SNU).

Základné údaje pre výpočet fugitívnych emisií metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít sú dáta každý rok získané zo spoločností - HBP, a.s., Baňa Dolina, a.s. a Baňa Záhorie, a.s. Z týchto údajov pripraví Profing s.r.o. Bratislava aktivitné dáta pre výpočet fugitívnych emisií metánu.

Inventarizačný proces

Pre výpočet fugitívnych emisií metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít sú dáta každý rok získané priamo zo spoločností - HBP, a.s., Baňa Dolina, a.s. a Baňa Záhorie, a.s. Predbežné údaje o množstvách vyťaženého uhlia za predchádzajúci rok sú k dispozícii v mesiaci október. Tieto dáta sú overené spoločnosťou Profing s.r.o. Bratislava (porovnanie s údajmi SÚ SR, konzultácia s producentmi a dodávateľmi palív) a sú použité pre výpočet fugitívnych emisií metánu.

Výsledky inventarizácie sú odoslané Národnému expertovi pre inventarizáciu (koordinátor procesu inventarizácie a vedúci SNU) do konca mesiaca november. Úplná inventarizácia je pripravená  do konca decembra a zaslaná na EC a UNFCCC sekretariát.

Metodika

Metodika fugitívnych emisií metánu z ťažby uhlia a poťažobných aktivít je založená na jednoduchých metódach (Tier 1) podľa Revised 1996 IPCC Guidance for National Greenhouse Gas Inventories: Reference manual p.1.99, 1.7 Fugitive Emissions from Coal Mining and Handling; IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p. 2.70), nazývaná “Globálna priemerná metóda” (metóda je prakticky identická  s metódou “Country or Basin Average“ , odlišuje sa len detailnosťou a výberom špecifických emisných faktorov).

Najdôležitejším aktivitným údajom je množstvo vyťaženého a spracovaného hnedého uhlia (v surovom stave). Emisné faktory sú vyjadrené v m3 CH4/t vyrobeného uhlia.  Emisie metánu sa vypočítajú vynásobením množstva vyrobeného uhlia emisným faktorom (výber podľa reprezentatívnosti pre celkové priemerné emisie z podzemnej ťažby uhlia):

Emisie (Gg CH4) = emisný faktor (m3 CH4 /t) x tony vyrobeného uhlia x konverzný faktor (Gg/106m3)

Celkové fugitívne emisie metánu z podzemnej ťažby uhlia a poťažobných aktivít môžu byť vypočítané podľa nasledovného vzorca:

 Emisie (Gg CH4)  = emisie z podzemnej ťažby + emisie z poťažobných aktivít – využitý alebo spálený metán

Táto metóda môže byť použitá na výpočet fugitívnych emisií v prípade, že sú k dispozícii údaje celkového množstva vyťaženého uhlia ale nie je možné získať ďaľšie detailnejšie informácie.

Hlavné zdroje znečistenia

Hlavné zdroje fugitívnych emisií metánu z podzemnej ťažby uhlia a poťažobných aktivít v SR sú podzemné bane - HBP, a.s., Baňa Dolina, a.s. and Baňa Záhorie, a.s.  Metán je emitovaný aj počas spracovania (drvenie, triedenie, sušenie..), dopravy a skladovania uhlia. Slovenská republika za rok 2004 vykázala fugitívne emisie metánu z podzemnej ťažby uhlia a poťažobných aktivít - 21 558 tCH4. Rozdelenie zdrojov emisií metánu v sub-sektore ťažby uhlia a poťažobných aktivít je nasledovné: HBP, a.s. –  82 %, Baňa Záhorie, a.s.  – 10%, Baňa Dolina, a.s. –  8 %.

Odhad neurčitosti

Emisie metánu z podzemnej ťažby uhlia a poťažobných aktivít v SR sú najdôležitejšie kľúčové zdroje, majúce rozhodujúci vplyv na úroveň a trend neistôt.

Časové série

Fugitívne emisie metánu v období rokov 1990 – 2008 boli vypočítané z produkcie uhlia z jednotlivých podzemných baní – HBP, a.s., Baňa Dolina, a.s. a Baňa Záhorie, a.s., Pri výpočte  sa použili emisné faktory podľa metodiky IEA - CIAB Global Methane and the Coal Industry, ktorých hodnota je závislá od hĺbky ťažby v podzemnej bani.