IPCC sektor “1B2“„ENERGETIKA - FUGITÍVNE EMISIE Z 
ROPY a PLYNU

Inventúry emisií skleníkových plynov

 

Fugitívne emisie metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a zodpovednosti

Inventarizačný proces

Metodika

Hlavné zdroje znečistenia

Odhad neurčitostí

Časové série

 

Fugitívne emisie metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu

Na Slovensku sa ťaží len malá časť ropy a zemného plynu. Krytie súčasnej spotreby ropy a zemného plynu na Slovensku sa zabezpečuje nákupom zo zahraničia, predovšetkým z Ruskej federácie (viac ako 98 % ). Fugitívne emisie CH4  zahrňujú všetky emisie z produkcie, prevádzky, dopravy a použitia zemného plynu a ropy: 

a) emisie metánu počas bežnej (normálnej) prevádzky zariadení + emisie súvisiace s odvetrávaním a spaľovaním v poľnom horáku počas ťažby zemného plynu a ropy

b) emisie vyskytujúce sa počas opráv a údržby technologických zariadení

c) emisie vznikajúce v dôsledku havárií

Inštitucionálna štruktúra, organizácie a  zodpovednosti

Za prípravu bilancie v energetickom sektore a odhad fugitívnych emisií metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu je zodpovedný Ján Judák zo spoločnosti PROFING s.r.o. Bratislava. Spolupráca medzi Dr. Judákom na jednej strane a „Single National Unit (SNU) a inventarizačným tímom na strane druhej prebieha od roku 1998 po súčasnosť. Legálny rámec spolupráce je založený na Vyhláške Ministerstva životného prostredia a každoročnou zmluvou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ako SNU). Základné údaje pre výpočet fugitívnych emisií metánu z ťažby dopravy a spracovania ropy a zemného plynu sú každý rok zhromažďované a spracované Štatistickým úradom SR (tzv.“oficiálne dáta”) a SPP, a.s. Z týchto údajov pripraví Profing s.r.o. Bratislava aktivitné dáta pre výpočet fugitívnych emisií metánu.

Inventarizačný proces

Údaje pre prípravu bilancie ropy a zemného plynu sú získavané zo Štatistického úradu SR, ktorý je oprávnený každoročne vykonávať štatistické zisťovanie. Povinnosť nahlasovania štatistických údajov (formou štatistických výkazov) vyplýva zo zákona  č. 322/1992 Z.z., § 27. Štatistický úrad SR každý rok vykonáva štatistické zisťovania – sledovanie množstiev produkcie, odvetrania, spaľovania v poľnom horáku (počas ťažby), transport, distribúciu, export, import, spracovanie a skladovanie ropy a zemného plynu. Výsledky zisťovaní sú použité pre energetické bilancie a pre medzinárodnú štatistiku.

Výsledky štatistického zisťovania, ktoré sú použité pre inventarizáciu fugitívnych emisií metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu, sú ročne vydávané  v Štatistickej ročenke v naturálnych a tepelných jednotkách. Prvé predbežné údaje bilancií ropy a zemného plynu za predchádzajúci rok sú k dispozícii v mesiaci október.  Tieto dáta sú overené spoločnosťou Profing s.r.o. Bratislava  a sú použité pre výpočet fugitívnych emisií metánu. SPP, a.s. vypracováva vlastný odhad fugitívnych emisií CH4 z tranzitu a distribúcie zemného plynu. Tieto emisie sú použité na porovnanie s  hodnotami  vypočítaných z údajov Štatistického úradu SR.

Výsledky inventarizácie sú odoslané Národnému expertovi pre inventarizáciu (koordinátor procesu inventarizácie a vedúci SNU do konca mesiaca November. Úplná inventarizácia je pripravená  do konca decembra a zaslaná naEC a UNFCCC sekretariát.

Metodika

Metodika odhadu fugitívnych emisií metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu je založená na jednoduchých metódach (Tier 1) podľa Revised 1996 IPCC Guidance for National Greenhouse Gas Inventories: Reference manual p.1.114; IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, p. 2.79). Pre výpočet  fugitívnych emisií metánu sa použijú disagregované údaje množstiev produkcie, odvetrania, spaľovania v poľnom horáku (počas ťažby), transportu, distribúcie, exportu, importu, spracovania a skladovania ropy a zemného plynu. Emisné faktory sú vyjadrené v Gg/106 m3 produkcie ZP, Gg/103 m3 producie ropy, Gg/rok a km tranzitu/transportu potrubím, Gg/rok a km distribučných rozvodov.

Emisie metánu sa vypočítajú vynásobením množstva ropy a ZP (disagregované do subkategórií) alebo dĺžky potrubia (tranzit, rozvody) vhodným emisným faktorom. Napr. pre emisie metanu z odvetrania pri ťažbe ZP platí nasledovný vzorec:

Emisie z odvetrania (Gg CH4) = EFodvetranie (Gg CH4 /106 m3 ZPprodukcia)x ZPprodukcia (106 m3 )

Celkové fugitívne emisie metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu v SR môžu byť vypočítané ako suma emisií zo všetkých subkategórií (produkcia, odvetranie, spaľovanie v poľnom horáku, transport, distribúcia, export, import, spracovanie a skladovanie ropy a zemného plynu).

Hlavné zdroje znečistenia

Hlavné zdroje fugitívnych emisií metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu v SR sú nasledovné procesy: produkcia, odvetranie, spaľovanie v poľnom horáku, transport, distribúcia, export, import, spracovanie a skladovanie ropy a zemného plynu. Slovenská republika za rok 2004  vykázala fugitívne emisie metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu - 34 266 tCH4. Rozdelenie zdrojov emisií v sub-sektore - priemysel ropy a ZP je nasledovné: Distribúcia ZP – 63 %, Tranzit ZP  – 27%, Ostatné(produkcia, odvetranie, spaľovanie v poľnom horáku,skladovanie ZP a ropy ) – 8 %.

 

Odhad neurčitostí

Emisie metánu z ťažby, dopravy a spracovania ropy a zemného plynu v SR sú najdôležitejšie kľúčové zdroje, majúce rozhodujúci vplyv na úroveň a trend neistôt.

 

Časové série

Fugitívne emisie metánu v období rokov 1990 – 2008 boli vypočítané z dát produkcie, odvetrania, spaľovania v poľnom horáku, transportu, distribúcie, exportu, importu, spracovania a skladovania ropy a zemného plynu. Údaje boli získané z oficiálnych zdrojov – ŠÚ SR a SPP,a.s.  Pri výpočte  sa použili nové upravené emisné faktory podľa „ North America data  - IPCC Good Practice Guidelines, Table 2-16“.