IPCC sektor „2“  „Priemyselné procesy“

Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Základná informácia o sektore Priemyselné procesy

Inštitucionálna štruktúra

Proces prípravy inventarizácie

Stručný popis použitej metodiky

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventarizácie

Metóda na stanovenie neurčitostí

Všeobecné stanovenie úplnosti

 

Základná informácia o sektore Priemyselné procesy

Táto správa zhŕňa emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike za sektor „Priemyselné procesy“. Sledujú sa emisie CO2, CH4, CO, SO2, N2O, NMVOC, CF4, C2F6 a SF6 vyprodukovaných samotným technologickým procesom, bez energetickej časti priemyselných podnikov (teplárne, spaľovne a pod.). Hlavná pozornosť je venovaná najväčším zdrojom znečistenia. Úniky niektorých emisií sú merané priamo v podnikoch. V správe sú zhrnuté emisie skleníkových plynov, ktoré sa v podnikoch nemerajú.

V tomto sektore sú zahrnuté priemyselné procesy:

Minerálne produkty:

Výroba cementu (2A1): K aktivitným údajom patrí obsah CaO vo vyrobenom slinku v každej cementárni a hmotnosť vyrobeného slinku. Nevýhodou je, že tento prístup nemá spätnú kontrolu so Štatistickým úradom, kde sa publikuje údaj o množstve vyrobeného cementu, nie cementového slinku.

Výroba vápna (2A2): Sledujú sa emisie CO2. Pri tomto priemyselnom procese je potrebné poznať obsah uhličitanov v surovine alebo obsah CaO a ostatných oxidov (napr. MgO), ktoré tiež vznikajú rozkladom uhličitanov, vo vápne.

Použitie vápenca a dolomitu (2A3): Sledujú sa emisie CO2. V tejto kategórii sú zhrnuté údaje z iných procesov tepelného spracovania vápenca než pri výrobe cementu a vápna. Primárne sú tu údaje o množstve vápenca použitého na výrobu „karbidu vápnika“, skla a železa a ocele. V údaji o množstve vápenca použitého pri výrobe skla sú zhrnuté aj údaje o iných uhličitanoch použitých v sklárskom priemysle, prepočítané na množstvo vápenca pomocou mólových hmotností.

Do tejto kategórie sú započítané aj emisie CO2 unikajúce z výroby magnezitového slinku.

Výroba sódy a jej použitie (2A4): Táto výroba sa nesleduje, pretože sóda sa v Slovenskej republike nevyrába. Spotreba sódy pri výrobe skla je zahrnutá v kategórii Použitie vápenca a dolomitu (2A3) po prepočítaní na hypotetickú hmotnosť vápenca pomocou mólových hmotností.

Výroba asfaltovaných krytín (2A5): Sledujú sa emisie CO a NMVOC. Aktivitný údaj je množstvo použitého asfaltu.

Pokrývanie ciest asfaltom (2A6): Sledujú sa emisie NMVOC. Okrem množstva vyrobeného asfaltu je nutné sledovať aj dovoz a vývoz do/z Slovenskej republiky.

Výroba skla (2A7): Emisie CO2 z technologickej časti výroby skla sú zahrnuté v Použitie vápenca a dolomitu (2A3). Okrem vápenca sú v kategórii 2A3 zahrnuté aj emisie z ostaných uhličitanov používaných pri výrobe skla, prepočítané na „hypotetické“ množstvo vápenca pomocou mólových hmotností. V tejto kategórii sa sledujú len emisie prchavých organických látok NMVOC. Aktivitným údajom je množstvo vyrobeného skla.

Chemický priemysel:

Výroba amoniaku (2B1): Sledujú sa emisie CO2, NMVOC, SO2 a CO. Aktivitnými údajmi sú množstvá vyrobeného amoniaku.

Výroba kyseliny dusičnej (2B2): Sledujú sa emisie N2O a NOx. Aktivitným údajom sú údaje o množstve vyrobenej kyseliny dusičnej v delení na spôsob výroby (vysokotlakový, strednotlakový...). V tejto kategórii sú použité národné emisné faktory.

Výroba karbidov (2B4): Karbid kremíka sa v SR nevyrába, preto sa sledujú len emisie CO2 z výroby karbidu vápnika. Pri výrobe karbidu vápnika CO2 vzniká aj z tepelného rozkladu  vápenca. Tieto emisie sú už zahrnuté v kategórii Použitie vápenca a dolomitu (2A3). Ďalším zdrojom emisií CO2 je následná redukcia CaO koksom. Aktivitným údajom je množstvo vyrobeného karbidu. Karbid vápnika sa používa na výrobu acetylénu, pri ktorej tiež vzniká CO2 – sleduje sa aj množstvo karbidu, ktoré sa použije na tento účel.

Výroba kovov:

Výroba železa a ocele (2C1): V tejto kategórii sa sledujú emisie CO2, CO, NOx, NMVOC a SO2. K aktivitným údajom patrí množstvo spotrebovaného koksu, železnej rudy a vápenca, ktorý sa však bilancuje v kategórii Použitie vápenca a dolomitu (2A3).Tiež je potrebné poznať množstvo vyrobeného surového železa, ocele a aspoň priemerné obsahy uhlíka v železnej rude, surovom železe a oceli.

Výroba ferozliatin (2C2): Sledujú sa emisie CO2. K aktivitným údajom patrí množstvo vyrobených ferozliatin v delení na ferozliatiny chrómové, mangánové a kremíkové.

Výroba hliníka (2C3): Sledujú sa emisie CO2, CF4 a C2F6. K aktivitným údajom patrí množstvo spotrebovaných uhlíkových anód, množstvo vyrobeného hliníka, prúdová účinnosť elektrolýzy, priemerný počet anódových efektov za deň na jednom elektrolyzéri a priemerné trvanie anódového efektu.

Spotreba SF6 v zlievárňach (2C4): V roku 2004 sa v Slovenskej republike SF6 prestalo používať.

                Ďalšie kategórie sa zo sektoru „Priemyselné procesy“ nesledujú. Emisie fluórovaných uhľovodíkov sú spracované v samostatnej správe.

Inštitucionálna štruktúra

Ministerstvo životného prostredia podporuje a kontroluje tvorbu národných inventarizácií v ročných intervaloch. Vykonaním týchto úloh je poverený Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Ústav kvality ovzdušia. SHMÚ je zodpovedný za koordináciu prác na národných emisných inventarizáciách týkajúcich sa všetkých znečisťujúcich látok.

Národné emisné inventarizácie za jednotlivé sektory sú realizované na báze ročných kontraktov s externými národnými expertmi, vedeckými inštitúciami a univerzitami. Ročné správy za sektor „Priemyselné procesy“ vypracúva národný expert (V. Danielik). Úlohou ročných správ je zosumarizovať všetky emisie z technologických zdrojov v Slovenskej republike, ktorých únik sa priamo nemeria v priemyselných podnikoch. Ročné správy sa vypracovávajú na základe údajov z Národného emisného systému a údajov získaných priamo od výrobcov (Tabuľka 1.1).

Proces prípravy inventarizácie

Slovenský hydrometeorologický ústav prevádzkuje Národný emisný systém NEIS (National Emission Inventory System), čo je databáza stacionárnych zdrojov vzniku emisií na regionálnej úrovni a spĺňa požiadavky národných direktív a direktív EÚ.

Z hľadiska inventarizácie skleníkových plynov v sektore „Priemyselné procesy“ sa v NEIS uvádzajú aktivitné údaje o emisiách skleníkových plynov, ktoré sa merajú priamo vo výrobných podnikoch. Namerané emisie SHMÚ priamo zapracúva do národnej inventarizácie.

Pri mnohých priemyselných procesoch sú pre inventarizáciu emisií potrebné údaje, ktoré nie sú zapracované v NEIS. Tieto údaje sa získavajú korešpondenciou SHMÚ priamo s výrobnými podnikmi. Získané údaje spolu s údajmi o produkcii jednotlivých produktov z NEIS sa v priebehu septembra k dispozícii národnému expertovi. Na základe týchto údajov národný expert v priebehu októbra vypracuje ročnú inventarizáciu emisií skleníkových plynov, ktoré sa priamo nemerajú vo výrobných podnikoch.

V tomto termíne sa tiež aktualizujú údaje z predchádzajúcich rokov , ak sa zmení aktivitný údaj o produkcii alebo spotrebe v Štatistickej ročenke SR, alebo ak sa zmení (spresní) metodika výpočtu emisií.

Údaje získané od výrobcov sú v tabuľke 1.1. Ostatné potrebné údaje sú uvedené v NEIS. Štatistická ročenka SR je používaná len na spätnú kontrolu výroby cementu.

Tabuľka 1.1. Zdroje požadovaných údajov

Kategória

Zdroj

Typ zbieraných údajov

Výroba cementu

Cenmac a.s; VSH a.s.; Holcim a.s.; Považská cementáreň a.s.

obsahy CaO v slinku a slinku v cemente

Výroba vápna

Dolvap, a.s.; Calmit Žirany, a.s.; Calmit Tisovec, a.s.; Calmit Margecany, a.s.; SCP, a.s. Ružomberok; Carmeuse, a.s. Plešivec

obsah CaO a iných oxidov z uhličitanov vo vápne 

Spotreba vápenca a dolomitu

Slovglass, a.s.; Kelli, a.s.; Technické sklo, a.s.; Johns Manville, a.s.; Vetropack, a.s.; Rona, a.s.

množstvá použitých uhličitanov

 

US Steel Košice, s.r.o.; NCHZ Nováky, a.s.

množstvo použitého vápenca

 

Intocast, a.s.; SMZ, a.s.; SMZ Bočiar, a.s.; Slovmag, a.s.; Dinas, a.s.

obsah MgO a iných oxidov z uhličitanov v magnezitovom slinku

Asfaltované krytiny

Icopal, a.s., Štúrovo

množstvo použitého asfaltu

Pokrývanie ciest asfaltom

Slovnaft, a.s., Bratislava

množstvo vyrobeného asfaltu

 

Colná správa SR

množstvo importovaného a exportovaného asfaltu

Výroba kyseliny dusičnej

Duslo, a.s. Šaľa, Hnojivá, a.s. Strážske

množstvo vyrobenej kyseliny podľa typu technológie (atmosférická, strednotlaková, vysokotlaková))

Výroba karbidov

NCHZ, a.s. Nováky

množstvo exportovaného karbidu

Výroba železa a ocele

US Steel Košice, s.r.o.

obsah uhlíka v rude

Výroba hliníka

ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

prúdová účinnosť elektrolýzy, počet anódových efektov na elektrolyzér za deň, priemerné trvanie anódového efektu

 

Stručný popis použitej metodiky

Emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike sa počítajú v súlade s metódami publikovanými v IPCC 1996 Revised Guidelines [1] a Good Practice Guidance [2]. V niektorých kategóriách sa používa národná metodika.

Hlavné zdroje emisií sa bilancujú pokročilejšími prístupmi odporúčanými IPCC ( metódy Tier 2 alebo Tier 3). Národná metodika sa používa pri bilancovaní emisií N2O z výroby kyseliny dusičnej na základe meraní emisií realizovaných priamo vo výrobnom podniku Duslo, a.s. Šaľa [3].

                Emisie vznikajúce v tomto sektore sú prepojené s energetickým sektorom. Zvyčajne sa ťažko dá rozlíšiť zdroj pri emisiách meraných podnikmi, pričom väčším zdrojom býva energetika. Preto sú všetky takéto emisie zahrnuté v energetickom sektore miesto v priemyselnom.

Popis základných kategórií relevantných z pohľadu inventarizácie

V sektore „Priemyselné procesy“ je 5 kľúčových kategórií znečistenia: výroba cementu (2A1), kyseliny dusičnej (2B2), vápna (2A2), železa a ocele (2C1) a spotreba vápenca a dolomitu (2A3). V SR sa nevyrába sóda (2A4) a kyselina adipová (2B3).

Metóda na stanovenie neurčitostí

Neurčitosť emisií je zapríčinená najmä nepresnosťou aktivít o produkcii, resp. spotrebe. Iným zdrojom neurčitostí sú emisné faktory, najmä základné emisné faktory použité podľa IPCC 1996 Revised Guidelines [1] a Good Practice Guidance [2].

Na kvantifikovanie neurčitostí emisií sa vo všetkých kategóriách používa jednoduchší prístup (Tier 1) z Good Practice Guidance [2]. Tento prístup je menej presný, ale v podmienkach SR je jediný aplikovateľný. Pre viac sofistikovaný 2. prístup (Tier 2 – Monte Carlo) nie sú k dispozícii vhodné údaje.

Všeobecné stanovenie úplnosti

Niektoré emisie v kategóriách sektoru „Priemyselné procesy“ sa dajú ťažko odlíšiť od emisií z energetiky. Najmä emisie, ktoré sú priamo merané podnikmi, bývajú skôr zahrnuté v sektore energetiky a nie v priemyselných procesoch, čo býva vysvetlené v každom prípade.

Hlavná pozornosť je venovaná kľúčovým kategóriám, kde sa na bilancovanie emisií používajú pokročilejšie metódy (Tier 2 alebo Tier 3) podľa Good Practice Guidance [2], čo umožňuje presnejší výpočet emisií skleníkových plynov. Tento prístup umožňuje získať reálny a presný obraz o emisiách v Slovenskej republike za sektor „Priemyselné procesy“.

 

 

Literatúra

1.       Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory, Volume 1-3, IPCC 1996.

2.       Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHGs Inventories, IPCC 2001.

3.       Research Report, Duslo, a.s. Šaľa, Slovakia, 2006.