IPCC sektor „4“Poľnohospodárstvo

Inventarizácia emisií skleníkových plynov

 

Základné informácie

Inštitucionálna štruktúra

Spracovanie inventúry

Metodika inventarizácie

Hlavné zdroje a kategórie

Metódy na stanovenie neurčitosti

Úplnosť inventúry

 

Základné informácie

Sektor poľnohospodárstva pokrýva širokú paletu biologických a technických procesov v krajine, ktoré ovplyvňujú bilancie emisií skleníkových plynov. Tento sektor pokrýva základné skleníkové plyny N2O a CH4.

Emisie metánu a oxidu dusného sa vzťahujú na špecifické poľnohospodárske aktivity, ktorými sú intenzívne pestovanie poľnohospodárskych plodín (hnojenie dusíkom, nakladanie s exkrementami, spôsob obrábania pôdy, zloženie plodín a pod. – emisie N2O) a chov dobytka (emisie CH4).

Inštitucionálna štruktúra

Praktickú realizáciu inventúry skleníkových plynov v sektore poľnohospodárstva zabezpečuje Vedecká agentúra pre lesníctvo a ekológiu – EFRA Zvolen, prostredníctvom dvoch menovaných expertov zo strany MŽP SR. Úlohou agentúry je vytvoriť dostatočnú organizačno-technickú podporu pre realizáciu inventúry. Úlohou expertov je zabezpečiť prípravu a spracovanie vstupných údajov na báze oficiálnych štatistických údajov (Štatistický úrad SR, EUROSTAT, rezortná štatistika MP SR), použiť relevantné metodické postupy v súlade s odporúčaniami a metodickými usmerneniami zo strany sekretariátu UN FCCC (www.unfccc.de) a IPCC (www.ipcc.ch). Experti priamo komunikujú s koordinátorom a gestorom národnej inventúry (SHMÚ Bratislava). 

Spracovanie inventúry

Spracovanie inventúry pre daný bilančný rok začína analýzou predchádzajúcich bilančných rokov (časová kontinuita) a identifikáciou možných zmien v metodike, vyvolaných buď novými požiadavkami zo strany koordinátora inventúr alebo získaním nových poznatkov príp. údajových báz. Po úvodnej analytickej časti začína fáza zberu a verifikácie údajov, ktorá prebieha zhruba od apríla do konca júla. Spracovávajú sa sa tu predovšetkým údaje na báze rezortnej štatistiky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré sa zverejňujú aj na stránkach MP SR (www.mpsr.sk) v „Zelených správach“ o stave poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto fáze prebieha aj priama komunikácia expertov z pracovníkmi ministerstva alebo ministerstvom riadených organizácií. Táto fáza sa končí spravidla koncom júla, kedy sú spracované všetky podkladové údaje potrebné pre bilančné výpočty. V priebehu júla až septembra sa realizujú bilančné výpočty a výsledky sa verifikujú, hlavne vo vzťahu k výsledkom predchádzajúcich inventúr. V tejto fáze sa realizujú aj prípadné rekalkulácie bilančných údajov za viacero predchádzajúcich rokov, a to buď z dôvodu zmien v metodike alebo na základe nových aktualizovaných vstupných údajov v daných rokoch. Zhruba k 15.10. je pripravená kompletná inventúra za sektor v dátovej forme, ktorá sa odosiela národnému koordinátorovi (SHMÚ). Do konca decembra sa pripravuje za sektor príslušná časť „National Inventory Report“ a prebiehajú konzultácie s národným koordinátorom, tak aby v priebehu decembra boli všetky údaje pripravené k odoslaniu do „JRC Ispra“ (koordinačné centrum EÚ pre GHG inventúry – poľnohospodárstvo, lesníctvo a využívanie krajiny).

Metodika inventarizácie

Metodický postup inventarizácie skleníkových plynov v tomto sektore vychádza najmä z IPCC Revised 1996 Guidelines, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (www.ipcc.ch). Použité  postupy v Národnej inventúre SR rešpektujú kalkulačné postupy v predmetných dokumentoch, odlišnosti oproti všeobecnej metodike vyplývajú zo štruktúry dostupných vstupných údajov pre výpočet, ako aj špecifických domácich poznatkov, najmä vo vzťahu k použitým emisným faktorom.

Hlavné zdroje a kategórie

Na základe doterajších výsledkov bilancovania emisií GHG v tomto sektore, sú hlavnými zdrojmi emisií/ tieto procesy:

1.       Živočíšna výroba v poľnohospodárstve

2.       Hnojenie poľnohospodárskych pôd dusíkom

Metódy na stanovenie neurčitosti

Vo všeobecnosti sa vychádza z princípov uvedených v Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (www.ipcc.ch). Predovšetkým neurčitosť stanovenia emisných faktorov (vzhľadom na rôznorodosť procesov a podmienok) ovplyvňuje celkovú mieru neurčitosti. Spresnenie neistoty emisných faktorov by priniesli národné experimenty, ktoré by exaktne stanovili emisné faktory v konkrétnych podmienkach Slovenska.

Úplnosť inventúry

Úplnosť inventúry je determinovaná viacerými faktormi, a to najmä významnosťou procesov zahrnutých do inventúry a dostupnosťou dát potrebných pre kalkulácie emisií. Nasledovná tabuľka (Tab.1) podáva sumárny prehľad všetkých kategórií a subkategórií a ich zahrnutie do národnej inventúry s krátkymi vysvetlivkami.

 

Tabuľka 1

4

Poľnohospodárstvo

relevantné pre Sk inventúru

4A

Enterická Fermentácia

 

4A1

Hovädzí dobytok

Y

4A1 a

Dojné kravy

Y

4A1 b

Ostatný dobytok

Y

4A2

Byvoly

NE

4A3

Ovce

Y

4A4

Kozy

Y

4A5

Ťavy

NE

4A6

Kone

Y

4A7

Muly a somáre

NE

4A8

Ošípané

Y

4A9

Hydina

Y

4A10

Iné

NE

4B

Narábanie s hnojom

 

4B1

Hovädzí dobytok

Y

4B1 a

Dojné kravy

Y

4B1 b

Ostatný dobytok

Y

4B2

Byvoly

NE

4B3

Ovce

Y

4B4

Kozy

Y

4B5

Ťavy

NE

4B6

Kone

Y

4B7

Muly a somáre

NE

4B8

Ošípané

Y

4B9

Hydina

Y

4B10

Iné

NE

4C

Pestovanie ryže

NE

4D

Poľnohospodárska pôda

Y

4D1

Priame emisie N2O z obrábanej pôdy

Y

4D2

N2Oemisie z močovky z pasúcich sa zvierat na pastvinách a lúkach

Y

4D3

Nepriame emisie N2O z obrábanej pôdy

NE

 

Vysvetlivky

Y  -  vykazuje sa

NE – nevykazuje sa

IE – zahrnuté inde