NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Prehľad sektorov a skleníkových plynov Slovensky English

1. Energetika

1.A.1 Energetický priemysel

1.A.1a Výroba elektriny a tepla

1.A.1ai - Výroba elektriny

1.A.1aii - Kombinovaná výroba elektriny a tepla (CHP)

1.A.1aiii - Výroba tepla

1.A.1b Rafinéria ropy

1.A.1c Spracovanie pevných palív a iný energetický priemysel

1.A.1ci - Spracovanie pevných palív

1.A.1cii - Iný energetický priemysel

1.A.2a Oceľ a železo

1.A.2b Neželezné kovy

1.A.2c Chemikálie

1.A.2d Papier, celulóza a tlač

1.A.2e Výroba potravín, nápojov a tabaku

1.A.2f Nekovové minerály

1.A.2g Dopravné vozidlá

1.A.2h Strojárstvo

1.A.2i Baníctvo a ťažobný priemysel (okrem palív)

1.A.2j Drevo a drevné výrobky

1.A.2k Stavebníctvo

1.A.2l Textil a koža

1.A.2m Nešpecifikovaný priemysel

1.A.3a Letecká doprava

1.A.3b Cestná doprava

1.A.3c Železničná doprava

1.A.3d Vodná doprava

1.A.4a Obchodné a úradné budovy

1.A.4b Domácnosti

1.A.4c Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

1.A.4ci Stacionárne zdroje

1.A.4cii Necestné mechanizmy dopravné a iné stroje

1.A.4ciii Rybolov

1.A.5a Stacionárne zdroje

1.A.5b Mobilné zdroje

1.A.5bi Mobilné letecké (aj súčiastky)

1.A.5bii Mobilné lodné (aj súčiastky)

1.A.5biii Mobilné iné

1.B Fugitívne emisie z palív

1.B.1a Ťažba uhlia

1.B.1ai Pod-povrchové bane

1.B.1aii Povrchové bane

1.B.1aiii Zatvorené bane

1.B.1b Nekontrolované horenie a tlenie uhlia

1.B.2a Ropa

1.B.2ai Odvzdušňovanie (ventilácia)

1.B.2aii Spaľovanie na fakle

1.B.2aiii Iné

1.B.2b Zemný plyn

1.B.2bi Odvzdušňovanie (ventilácia)

1.B.2bii Spaľovanie na fakle

1.B.2biii Iné

1.D Memo

1.D.1 Medzinárodná doprava

1.D.1a Medzinárodná letecká doprava

1.D.1b Medzinárodná vodná doprava

1.D.3 CO2 emisie z biomasy

 

2. Priemyselné procesy

2.A Minerálny priemysel

2.A.1 Výroba cementu

2.A.2 Výroba vápna

2.A.3 Výroba skla

2.A.4 Spracovanie uhličitanov

2.A.4a Keramický priemysel

2.A.4b Iné použitie sódy

2.A.4c Nekovová výroba magnezitu

2.A.4d Iné

2.B Chemický priemysel

2.B.1 Výroba amoniaku

2.B.2 Výroba kyseliny dusičnej

2.B.3 Výroba kyseliny adipovej

2.B.4 Výroba kaprolaktámu, glyoxalu, a kyseliny gloxalovej

2.B.5 Výroba karbidov

2.B.6 Výroba oxidu titaničitého

2.B.7 Výroba sódy

2.B.8 Petrochemická výroba a výroba sadzí

2.B.9 Výroba fluórovaných chemikálií

2.B.10 Iné

2.C Metalurgický priemysel

2.C.1 Výroba ocele a železa

2.C.2 Výroba ferozliatin

2.C.3 Výroba hliníka

2.C.4 Výroba magnezitu

2.C.5 Výroba olova

2.C.6 Výroba zinku

2.C.7 Iné

2.D Neenergetické výrobky z palív a použitie rozpúšťadiel

2.D.1 Použitie lubrikantov

2.D.2 Použitie voskov a parafínov

2.D.3 Použitie rozpúšťadiel

2.D.4 Iné

2.E Elektronický priemysel

2.F Produkty použité ako náhrady za ODS

2.G Iné produkty z výroby a použitia

2.H Iné

2.H.1 Papierenský a celulózový priemysel

2.H.2 Potravinársky priemysel

2.H.3 Iné

 

3. Poľnohospodárstvo

3.A Enterická fermentácia

3.A.1 Hovädzí dobytok

3.A.2 Ovce

3.A.3 Ošípané

3.A.4 Iní dobytok

3.B Nakladanie so živočíšnym odpadom

3.B.1 Hovädzí dobytok

3.B.2 Ovce

3.B.3 Ošípané

3.B.4 Iní dobytok

3.D Poľnohospodárska pôda

3.D.1 Priame N2O emisie z poľ. pôdy

3.D.1.1 Anorganické N - hnojivá

3.D.1.2 Organické N - hnojivá

3.D.1.3 Exkrementy pasúcich sa zvierat

3.D.1.4 Rastlinné zvyšky

3.D.1.5 Mineralizácia pôdy

3.D.1.6 Organické pôdy

3.D.2 Nepriame N2O emisie z poľ. pôdy

3.D.2.1 Atmosférická depozícia

3.D.2.2 Vyplavovanie dusíka

3.E Vypaľovanie pastvín

3.F Spaľovanie rastlinných zvyškov

3.G Vápnenie

3.H Použitie močoviny

 

4. LULUCF - Využívanie krajiny a zmeny v jej využívaní a lesy

4.A Lesy

4.A.1 Lesy

4.A.2 Zmena krajiny na les

4.B Orná pôda

4.B.1 Orná pôda

4.B.2 Zmena krajiny na ornú pôdu

4.C Pasienky

4.C.1 Pasienky

4.C.2 Zmena krajiny na pasienky

4.D Mokrade

4.D.1 Mokrade

4.D.2 Zmena krajiny na mokrade

4.E Zastavaná plocha

4.E.1 Zastavaná plocha

4.E.2 Zmena krajiny na zastavanú plochu

4.F Iná krajina

4.F.1 Iná krajina

4.F.2 Zmena krajiny na inú krajinu

4.G Výrobky z vyťaženého dreva

 

5. Odpady

5.A Skládky pevných odpadov

5.A.1 Riadené skládky

5.A.2 Neriadené skládky

5.A.3 Nešpecifikované skládky

5.B Biologické spracovanie odpadov

5.B.1 Kompostovanie

5.B.2 Bioplynové stanice

5.C Spaľovanie a horenie odpadov

5.C.1 Spaľovanie odpadov

5.C.2 Horenie odpadov

5.D Čistenie odpadových vôd

5.D.1 Čistenie komunálnych odpadových vôd

5.D.2 Čistenie priemyselných odpadových vôd


Späť