NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Metodika Slovensky English

Základné informácie
Odborným garantom pre definovanie metodík stanovenia emisií skleníkových plynov je IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) založený v roku 1988 WMO (World Meteorological Organization) a UNEP (United Nations Environment Programme). Poslaním IPCC je hodnotiť vedecké, technické a socio-ekonomické informácie relevantné z pohľadu dopadov na zmenu klímy, spracovať a publikovať návody a príručky o metodikách inventarizácie emisií skleníkových plynov určené pre národných expertov. Úlohou národných a sektorových expertov je adaptovať a použiť tieto metodiky v súlade so špecifickými národnými podmienkami v štruktúre podľa triedenia IPCC kategórií ekonomických činností. Národnými expertmi zodpovednými za zverený sektor bol spracovaný všeobecný popis metodiky inventarizácie emisií obsahujúci informácie o sledovaných kategóriách a skleníkových plynoch, o metodike a prípadných národných odchýlkach voči oficiálnej metodike IPCC, o zdrojoch a kvalite vstupných údajov, o použitých emisných faktoroch, o metóde stanovenia neurčitosti a o úplnosti inventúry.

Kategórie


Evidencia zmien metodiky