NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Evidencia zmien metodiky Slovensky English
Rok inventúryZmeny metodiky
1995 Doprava – Železničná doprava Emisné faktory pre CH4 a N2O boli upravené podľa nových informácií a odporúčaní skupiny CORINAIR pre necestné mobilné zdroje, ktoré boli publikované v smernici „Emission Inventory Guidebook“ v roku 1995. Hodnota emisného faktora pre CH4 bolo znížená o 30 % a naopak, hodnota emisného faktora pre N2O bola zvýšená 13-násobne. 
1998 Odpady – Odpadové vody – v tomto roku začal SHMÚ pravidelný zber, spracovanie a výpočet emisií CH4 a N2O z odpadových vôd. 
1999 Priemyselné procesy – Výroba vápna – Metodika pre stanovenie emisií CO2 bola zmenená – dôvodom tejto zmeny bolo spresnenie obsahu CaO vo vápne, vyrobenom na Slovensku. Hodnoty boli prepočítané spätne až do roku 1990. Týmto spôsobom boli určené presnejšie hodnoty emisií CO2.

Priemyselné procesy – Výroba ferozliatín - Metodika pre stanovenie emisií CO2 bola zmenená v roku 1999. Celkové množstvo vyprodukovaných ferozliatín bolo rozdelené na jednotlivé množstvá ferozliatín vyrábaných na báze Mn, Cr a Si. Táto metodika umožnila presnejšie stanovenie hodnôt emisií CO2. 
2000 Priemyselné procesy – Vápence a dolomity - Metodika stanovenia emisií CO2 bola viackrát zmenená. Zdroje produkujúce emisie CO2 pri výrobe cementu a vápna boli z tejto kategórie vyčlenené. V roku 2000 boli po prvý raz oddelene bilancované zdroje produkujúce výrobky z magnezitu. Vo všetkých prípadoch boli hodnoty prepočítané spätne až do roku 1990.

Priemyselné procesy – Výroba karbidu - Až do roku 2000 neboli emisie CO2 vznikajúce pri spracovaní vápenca zahrnuté do tejto kategórie. V tom čase boli takisto korigované emisie CO2 vznikajúce pri použití karbidu. Údaje boli korigované na základe známeho množstva karbidu vyvezeného zo Slovenska.

Priemyselné procesy – Výroba železa a ocele – Metodika stanovenia emisií CO2 bola v roku 2000 zmenená z metodiky Tier 1 na metodiku Tier 2 (Good Practice Guidance [2] – kapitola 3.1.3). Použitie tejto metodiky umožnilo presnejšie stanovenie emisií CO2.

NEIS – V tomto roku bol daný do používania Národný emisný inventarizačný systém NEIS, čo malo vplyv na zmeny metodiky používanej v sektoroch “Energetika – Emisie podľa sektorov”, “Odpady – Spaľovanie odpadov”
2002 Doprava – Cestná doprava - Program pre výpočet emisií z cestnej dopravy COPERT II bol nahradený novšou verziou COPERT III. Nová verzia programu COPERT používa novú metodiku, v ktorej sú zahrnuté niektoré zmeny a vylepšenia, napr. bol modifikovaný spôsob stanovenia emisných faktorov pre tzv. “horúce emisie” (hot emissions), vrátane faktorov pre CH4. Zároveň bola revidovaná procedúra pre stanovenie dodatočných emisií pre “studený štart” ako aj spôsob zaraďovania vozidiel do jednotlivých kategórií, zohľadňujúci nové technológie, atď.

Priemyselné procesy – Použitie asfaltu – Metodika bola zmenená. Boli získané informácie o saturačnom procese. Údaje boli prepočítané spätne do roku 1990.

Priemyselné procesy – Výroba kyseliny dusičnej – Metodika bola niekoľkokrát zmenená. V roku 2002 bola urobená dôkladná analýza technológií, používaných v slovenských podnikoch. Emisie N2O boli prepočítané podľa podkladov publikovaných Bernauerom a kol. [5]. 
2003 Priemyselné procesy – Výroba vápna – Metodika stanovenia emisií CO2 bola zmenená v roku 2003, pričom bolo zrušený odhad emisií CO2 založený na priemerných hodnotách. Emisie CO2 sa odvtedy počítajú zvlášť pre každú továreň. Prepočet podľa novej metodiky bol urobený spätne do roku 1990. Táto metóda umožnila presnejšie stanoviť hodnoty emisií CO2.

Priemyselné procesy – Vápenec a dolomity - Metodika stanovenia emisií CO2 bola zmenená v roku 2003, pričom boli urobené korekcie údajov o využití vápenca pri výrobe železa a ocele. Dôvodom pre korekcie boli nedorozumenia pri interpretácii údajov dodaných prevádzkovateľmi zdrojov. Vo všetkých prípadoch boli hodnoty prepočítané spätne do roku 1990.

Využitie krajiny a zmeny spôsobené jej využívaním – Bola aplikovaná nová smernica “Good Practice Guidelines” ako aj nová metodika pre “LULUCF”. Boli prepočítané údaje za všetky roky. 
2004 Doprava – Civilná letecká doprava – Do roku 2005 boli emisné inventúry pre všetky znečisťujúce látky vrátane skleníkových plynov spracované vo forme vyhodnotenia lokálneho znečistenia ovzdušia, vyprodukovaného letovými aktivitami v rámci cyklov LTO, t.j. pre letovú výšku menšiu ako 914 m (3000 stôp). Inventúra skleníkových plynov podľa predaja palív sa nerobila v dôsledku chýbajúcich štatistických údajov, týkajúcich sa predaja palív ako aj chýbajúceho rozdelenia LTO cyklov na medzinárodné a vnútroštátne lety. Nakoľko údaje, vychádzajúce z lokálneho znečistenia boli nepostačujúce pre globálne určenie emisií skleníkových plynov pre medzinárodnú leteckú dopravu, SHMÚ zadefinovalo nové požiadavky. Podľa týchto požiadaviek bola inventúra emisií skleníkových plynov urobená podľa smerníc IPCC, vychádzajúce z predaja palív, ktorý bolo potrebné rozdeliť na domácu a medzinárodnú leteckú prepravu na základe expertných odhadov.

Priemyselné procesy – Výroba cementu – Metodika stanovenia emisií CO2 bola zmenená z metodiky Tier 1, založenej na výrobe cementu na metodiku Tier 2, založenú na produkcii cementového slinku. Použitie tejto metodiky umožnilo stanoviť presnejšie hodnoty emisií CO2. 
2005 Priemyselné procesy – Výroba kyseliny dusičnej – Meranie v chemických podnikoch, urobené v roku 2005 ukázali, že údaje o emisiách neboli správne. Odmerané emisné faktory N2O boli výrazne vyššie ako pôvodne deklarované faktory pre stredotlakové ako aj vysokotlakové technológie. V dôsledku toho boli hodnoty emisií prepočítané spätne až do roku 1990.

Odpad – Spracovanie pevného odpadu a jeho skládky – Komunálny pevný odpad – Od roku 2005 sa pre stanovenie emisií metánu zo skládok pevného komunálneho odpadu používa metodika Tier 2. 
2007 Plánovaná zmena v prepočte CO2 emisií z lesov a lúk SR. Hodnoty je potrebné vrátiť do plusových pásiem.
Doporučenie 1: