NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Subjekty, kompetencie a procesy Slovensky English

Subjekt v Národnom inventarizačnom systéme

Kompetencia v rámci Národného inventarizačného systému

Single National Entity,
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Koordinátor Národného inventarizačného systému pre emisie a projekcie emisií skleníkových plynov
Ing. Janka Szemesová, PhD

Single National Entity
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Manažér pre archiváciu a spracovanie údajov a QA/QC koordinátor
Ing. Angela Rošková Balková

Single National Entity
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Sektorový expert pre energetiku, dopravu a biopalivá
Ing. Lýdia Ostradická

Single National Entity
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Expert na projekcie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia, modelovanie a prácu s modelmi
Mgr. Marcel Zemko

Single National Entity
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Expert pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia a účtov emisií do ovzdušia
Ing. Ivana Ďuricová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského,
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Expert pre analýzu kľúčových zdrojov a neurčitostí
Doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

FCHPT STU
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Expert pre materiálové bilancie v sektore energetika a priemysel
Ing. Juraj Labovský, PhD.

Profing, s.r.o.
Mliekarenska 10
821 09 Bratislava

Expert pre energetickú štatistiku a bilancie, expert pre emisie z fugitívnych zdrojov v energetike a priemysle
Ing. Ján Judák, CSc.

Ecosys Slovakia
Šašovská 12
851 06 Bratislava

Expert a konzultant pre projekcie emisií a modely
Ing. Jiří Balajka, DrSc.

FCHPT STU
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Expert pre materiálové bilancie v sektore energetika a priemysel, expert pre emisie fluórovaných plynov
Doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.

veQ s.r.o
Sasinková 7
900 21 Svätý Jur

Expert pre emisie a projekcie emisií z odpadového hospodárstva
Ing. Juraj Farkaš

Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor kvalita povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Expert pre emisie z odpadových vôd
Ing. Lea Mrafková, PhD.

MOTRAN Research, s. r. o.
Vranov 94
664 32 Vranov u Brna

Konzultant pre prípravu emisií a projekcií emisií z cestnej dopravy, expert pre prácu s modelmi v doprave
Mgr. Jiří Dufek

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava

Experti pre emisné bilancie v sektore poľnohospodárstvo a orná pôda (záchyty)
RNDr. Jozef Takáč, PhD.
RNDr. Beáta Houšková, CSc.
Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD.
Mgr. Klikušovská Zuzana

Národné lesnícke centrum
Ústav lesných zdrojov a informatiky
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

Experti pre emisie a záchyty a pre projekcie emisií a záchytov v sektore lesy a využívanie krajiny
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Rastislav Raši PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36
974 21 Banská Bystrica

Expert pre bilanciu emisií a záchytov v pasienkoch
RNDr. Štefan Pollák

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Expert pre bilanciu emisií z chovu hospodárskych zvierat
MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.

ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín

Vnútroštátny správca emisných kvót
Ing. Miroslav Hrobák
Ing. Jana Farkašovská

Obr. Procesy spracovania inventúry

Späť