NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Časové rady emisií Slovensky English

Stránka obsahuje prezentáciu emisií skleníkových plynov produkovaných na Slovensku v grafickej forme cez jednotlivé inventúrne roky. Zdrojom údajov o emisiách je databáza programu CRF Reporter obsahujúca oficiálne a validované údaje inventarizácie emisií skleníkových plynov Slovenskej republiky aktuálne spracovaná v r. 2007 obsahujúca údaje za roky 1990 - 2005. Rok 1990 je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%. Grafy je možné generovať na základe zvolenej IPCC kategórie a konkrétneho skleníkového plynu.

  • IPCC 1996 kategória - v tejto časti stránky je možné zvoliť konkrétnu kategóriu, pre ktorú chceme vidieť časové rady emisií. V prípade, že zvolená kategória obsahuje podkategórie, tie budú následne zobrazené a bude umožnené ďalej zvoliť jednu z nich. Posledná vetva kategorizácie je označená znakom <. V hornej časti navigácie sa automaticky nachádza celá cesta indikujúca, na ktorej úrovni v kategorizácii sa užívateľ nachádza. Kliknutím na konkrétnu položku celej cesty je možné vrátiť sa o úroveň, alebo viac úrovní vyššie, prípadne úplne na začiatok kliknutím na Sektory/Súhrn.
  • Blok s kritériami - v úvode obsahuje informáciu o aktuálne zvolenej IPCC kategórii. V rozbaľovacom boxe Plyn je možné vybrať skleníkový plyn, pre ktorý majú byť zobrazené časové rady emisií. Graf s emisiami, zodpovedajúci zvoleným kritériám, je následne možné zobraziť stlačením tlačidla Výber. V rozbaľovacom boxe Kategória je možné zvoliť konkrétny typ emisií. Po voľbe typu emisií dôjde automaticky k aktualizácii grafu.
  • Graf - obsahuje časový rad emisií, zodpovedajúci zvoleným kritériám. Vodorovná os x obsahuje jednotlivé inventúrne roky a vertikálna os y obsahuje jednotlivé hodnoty emisií. Hodnoty väčšie ako 100 sú zaokrúhlené na celé čísla, menšie ako 100 na 2 desatinné miesta a menšie ako 1 na 3 desatinné miesta. Hodnoty s jednotkou "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach.
Späť