NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Projekcie emisií Slovensky English

Stránka obsahuje informácie o predpokladanom vývoji emisií v nasledujúcom časovom horizonte v textovej a grafickej podobe. Zároveň obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré obsahujú popisy metodík určovania projekcií - predpovedí vývoja emisií skleníkových plynov na Slovensku. Zdrojom údajov pre stanovenie projekcií emisií je Štvrtá národná správa o zmene klímy.

  • IPCC 1996 kategória - v tejto časti stránky je možné zvoliť konkrétnu IPCC hlavnú kategóriu, pre ktorú chceme zobraziť projekcie emisií. Zvolením Sektory/Súhrn budú zobrazené celkové projekcie cez všetky IPCC kategórie.
  • Dokumenty - táto časť stránky obsahuje odkazy na dokumenty obsahujúce informácie o metodikách určovania projekcií emisií skleníkových plynov pre IPCC sektor, ktorý bol zvolený v časti IPCC 1996 kategória. V prípade voľby Sektory/Súhrn sa zobrazí odkaz na dokument obsahujúci všeobecné informácie o projekciách skleníkových plynov na Slovensku.
  • Blok s kritériami - v úvode obsahuje informáciu o aktuálne zvolenom IPCC hlavnom sektore. V rozbaľovacom boxe Plyn je možné zvoliť skleníkový plyn, pre ktorý majú byť zobrazené hodnoty projekcií. Tabuľku s hodnotami projekcií, zodpovedajúcu zvoleným kritériám, je následne možné zobraziť stlačením tlačidla Výber.
  • Tabuľka s projekciami - obsahuje hodnoty projekcií podľa zvolených kritérií pre jednotlivé roky a scenáre. Hodnoty sú taktiež zobrazené graficky v grafe nachádzajúcom sa pod tabuľkou. Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach.
Späť