NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Pomoc - Emisie Slovensky English

Táto časť portálu obsahuje informácie o emisiách skleníkových plynov produkovaných na Slovensku. Zdrojom údajov o emisiách je databáza programu CRF Reporter obsahujúca oficiálne a validované údaje inventarizácie emisií skleníkových plynov Slovenskej republiky aktuálne spracovaná v r. 2007 obsahujúca údaje za roky 1990 - 2005. Rok 1990 je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.

  • Úvodný blok stránky - obsahuje textové informácie, ktoré sa zobrazujú na základe aktívne zvolenej IPCC kategórie (viď ďalší bod). V prípade, ak nie je zvolená žiadna IPCC kategória, sú zobrazené základné informácie týkajúce sa problematiky znečistenia ovzdušia, zmeny klímy a skleníkových plynov. V prípade dlhého textu je automaticky prístupný odkaz s označením Viac..., pomocou ktorého je možné zobraziť kompletný text. Stručný text je opätovne možné zobraziť kliknutím na odkaz Menej....
  • IPCC 1996 kategória - v tejto časti stránky je možné zvoliť konkrétnu kategóriu, pre ktorú chceme vidieť hodnoty emisií. V prípade, že zvolená kategória obsahuje podkategórie, tie budú následne zobrazené a bude umožnené ďalej zvoliť jednu z nich. Posledná vetva kategorizácie je označená znakom <. V hornej časti navigácie sa automaticky nachádza celá cesta indikujúca, na ktorej úrovni v kategorizácii sa užívateľ nachádza. Kliknutím na konkrétnu položku celej cesty je možné vrátiť sa o úroveň, alebo viac úrovní vyššie, prípadne úplne na začiatok kliknutím na Sektory/Súhrn. V úvodnom informačnom bloku (viď bod vyššie) sa automaticky aktualizujú informácie, ktoré sú relevantné pre aktuálne zvolenú kategóriu.
  • Blok s kritériami - v úvode obsahuje informáciu o aktuálne zvolenej IPCC kategórii. V rozbaľovacom boxe Rok je možné vybrať inventúrny rok, pre ktorý majú byť zobrazené emisie skleníkového plynu, ktorý je možné zvoliť v rozbaľovacom boxe Plyn. Tabuľku s emisiami, zodpovedajúcu zvoleným kritériám, je následne možné zobraziť stlačením tlačidla Výber.
  • Tabuľka s emisiami - zobrazí sa po zovelní kritérií a stlačení tlačidla Výber. Obsahuje základnú informáciu o type emisie, ďalšiu klasifikáciu, samotnú hodnotu a jednotku. V niektorých prípadoch sa namiesto hodnôt zobrazia červené textové skratky, ktorých význam je uvedený v rámci bloku s kritériami. V prípade sektora poľnohosporárstvo, záporné hodnoty emisií CO2 predstavujú záchyty, kdežto kladné predstavujú emisie. Hodnoty s jednotkou "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach.
Späť