NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Kontakt Slovensky English

Ohniskový bod pre Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a pre Kjótsky protokol

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor zmeny klímy
Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
+421 2 59561111
info@enviro.gov.sk


Ohniskový bod pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov

Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
+421 2 59415346
emisie@shmu.sk