NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Hlavná stránka Slovensky English

Vitajte na stránkach Národného inventarizačného systému emisií Slovenskej republiky

  • ISSP je Informačný systém o emisiách skleníkových plynov SR určený pre odbornú a laickú verejnosť. Obsahuje údaje o emisiách vyprodukovaných za sledované obdobie od r.1990 v členení podľa sektorov ľudských činností (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a využívanie krajiny, odpady). V systéme sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o projekciách týchto emisií až do roku 2035 a o metodikách stanovenia emisií využívaných v SR. Údaje je možné vyhľadávať podľa kritérií a následne prezerať v textovej, prípadne v grafickej podobe použitím časových radov. Informačná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne raz ročne dopĺňané a aktualizované.
    Prehľad sektorov a skleníkových plynov.
  • Národný inventarizačný systém Slovenskej republiky:
    - Subjekty, kompetencie a procesy
    - Národný inventarizačný systém SR

Novinky

  • 4.-19. november 2016 - Od 7. do 18. novembra 2016 sa konala v Maroku 22. konferencia strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Slovenskú delegáciu viedol minister životného prostredia Ladislav Solymos. Okrem neho sa konferencie zúčastnil aj štátny tajomník Norbert Kurilla, viacerí generálni riaditelia, experti z rezortu životného prostredia, financií, pôdohospodárstva a technický personál (logistika). Delegácia bola početnejšia ako po iné roky, keďže Slovensko bude zastupovalo Európsku úniu. Za SHMÚ sa zúčastnili traja experti (ako je uvedené v hlavičke správy), ktorí sledovali rôzne časti agendy. Hlavným „ťahákom“ konferencie bolo prvé stretnutie strán Parížskej dohody (ktorá nadobudla platnosť 4.11.2016). Účastníci začali pracovať na príprave vykonávacích rozhodnutí, podľa ktorých sa má dohoda od roku 2020 plniť. Pre Európsku úniu sú dôležité predovšetkým informácie, sprevádzajúce národné záväzky, spôsob sledovania a reportovania emisií všetkými stranami, adaptácia a plnenie finančných záväzkov. Dôležitou súčasťou konferencie boli aj aktivity tzv. mimovládneho sektora – miest, spoločností, komunít – ktoré sa tiež stretli v hojnom počte a predstavili svoje úspechy a plány v znižovaní emisií skleníkových plynov, adaptovaní sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v súlade s plnením cieľov udržateľného rozvoja. Najväčšou výzvou – okrem prípravy plnenia Parížskej dohody – bola príprava na globálne hodnotenie, ktoré sa uskutoční v roku 2018 a ktoré má posúdiť pokrok v plnení záväzkov strán. Významnou udalosťou konferencie bolo predstavenie cestovnej mapy k zabezpečeniu klimatických financií vo výške 100 miliárd dolárov ročne od roku 2020. V dvoch týždňoch od 7. do 18. novembra sa rokovalo v šiestich podporných orgánoch s rozsiahlou agendou a dva týždne sa využili naozaj efektívne a pragmaticky. Slovensko počas konferencie zabezpečovalo jednak logistickú podporu pre EÚ (napr. miestnosti na koordináciu), zabezpečovalo a koordinovalo prácu expertov pri príprave podkladov na vyjednávania, zastupovalo EÚ pri bilaterálnych rokovaniach a viedlo každodenné koordinácie delegátov za EÚ. V ďalších častiach správy zhrnieme výsledky za oblasti sledovania expertov SHMÚ a to je rámec transparentnosti v zmysle inventarizovania emisií, reportovania, revízie, prípravy metodických usmernení a započítavania emisií a záchytov. V oblasti LULUCF a v oblasti vedy a výskumu zmeny klímy pod IPCC.
  • 13. 10. 2016 - Dňa 13.10.2016 sa v Bratislave konala pracovná porada skupiny WG1 pracujúcej pod Výborom pre zmenu klímy pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie Slovenského predsedníctva Rade EÚ a zúčastnilo sa na ňom 43 expertov z členských štátov EÚ. Podujatiu predchádzala spoločná večera. Viac informácií v sekcii DOKUMENTY - Aktuálne úlohy http://ghg-inventory.shmu.sk/documents.php

Created by SPIRIT, 2014