Národný inventarizačný systém Slovenskej republiky
   
 
Hlavná stránka Slovensky English

Vitajte na stránkach Národného inventarizačného systému Slovenskej republiky pre emisie a projekcie skleníkových plynov.

 • ISSP je Informačný systém o emisiách skleníkových plynov SR určený pre odbornú a laickú verejnosť. Obsahuje údaje o emisiách vyprodukovaných za sledované obdobie od r.1990 v členení podľa sektorov ľudských činností (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a využívanie krajiny, odpady). V systéme sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o projekciách týchto emisií až do roku 2035 a o metodikách stanovenia emisií využívaných v SR. Údaje je možné vyhľadávať podľa kritérií a následne prezerať v textovej, prípadne v grafickej podobe použitím časových radov. Informačná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne raz ročne dopĺňané a aktualizované.
  Prehľad sektorov a skleníkových plynov.
 • Národný inventarizačný systém Slovenskej republiky:
  - Subjekty, kompetencie a procesy
  - Národný inventarizačný systém SR

Čo je nové

 • 1. December 2014 - Aktualizované inventúrne dáta za rok 2012
 • 23. Máj 2014 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2012
 • 14. Máj 2013 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2011
 • 25. Apríl 2012 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2010
 • 15. apríl 2011 - Do sekcie Projekcie boli pridané aktualizované projekcie emisií skleníkových plynov do roku 2030.
 • 15. apríl 2011 - Do sekcie Dokumenty bola pridaná emisná inventúra skleníkových plynov za roky 1990 - 2009 publikovaná v roku 2011 a Národná inventarizačná správa 2011.
 • 1. január 2011 - Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia prevzal dočasné kompetencie overovateľa certifikátov o pôvode biopalív Slovenskej republiky na základe rozhodnutia ministra životného prostredia podľa smernice 2009/28/ES, články 17, 18 a 19. Viac informácií na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1684.
 • 1. december 2010 - Oddelenie emisie ako Single National Entity bolo včlenené do Odboru monitorovanie emisií a kvality ovzdušia (OMEaKO). Odbor MEaKO prevzal všetky kompetencie Oddelenia emisie ako koordinátora Národného inventarizačného systému pod článkom 5.1 Kjótskeho protokolu.
 • 4. Máj 2010 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2008
 • 4. február 2010 - Aktualizované dáta projekcií

Created by SPIRIT, 2014