NÁRODNÝ INVENTARIZAČNÝ SYSTÉM EMISIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
   
 
Hlavná stránka Slovensky English

Vitajte na stránkach Národného inventarizačného systému emisií Slovenskej republiky

 • ISSP je Informačný systém o emisiách skleníkových plynov SR určený pre odbornú a laickú verejnosť. Obsahuje údaje o emisiách vyprodukovaných za sledované obdobie od r.1990 v členení podľa sektorov ľudských činností (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, lesy a využívanie krajiny, odpady). V systéme sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o projekciách týchto emisií až do roku 2035 a o metodikách stanovenia emisií využívaných v SR. Údaje je možné vyhľadávať podľa kritérií a následne prezerať v textovej, prípadne v grafickej podobe použitím časových radov. Informačná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne raz ročne dopĺňané a aktualizované.
  Prehľad sektorov a skleníkových plynov.
 • Národný inventarizačný systém Slovenskej republiky:
  - Subjekty, kompetencie a procesy
  - Národný inventarizačný systém SR

Novinky

 • 13. 10. 2016 - Dňa 13.10.2016 sa v Bratislave konala pracovná porada skupiny WG1 pracujúcej pod Výborom pre zmenu klímy pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie Slovenského predsedníctva Rade EÚ a zúčastnilo sa na ňom 43 expertov z členských štátov EÚ. Podujatiu predchádzala spoločná večera. Viac informácií v sekcii DOKUMENTY - Aktuálne úlohy http://ghg-inventory.shmu.sk/documents.php
 • 26.marca 2015 - Rozhodnutie o spoločnom úsilí / ESD. Emisné inventúry členských štátov EÚ, za posledné roky ukazujú, že približne 50 % emisií skleníkových plynov je zo sektorov, ktoré nepadajú pod EÚ ETS obchodovanie. Sú to sektory: malé energetické zdroje (ktoré nepodliehajú EU ETS obchodovaniu), doprava - okrem letectva a medzinárodnej námornej dopravy, sektor obyvateľstva vrátane služieb a budov, poľnohospodárstvo a odpady. ESD sa nevzťahuje na emisie z odvetvia LULUCF. Cieľom EÚ je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 30% v porovnaní s rokom 2005. Záväzky členských štátov, stanovené na základe kritéria HDP/obyvateľa, sa budú pohybovať v rozmedzí od 0 do 40% zníženia. V sektoroch mimo ETS teda nebude pre žiadnu z krajín EÚ dovolené, na rozdiel od súčasného režimu, ďalej zvyšovať emisie skleníkových plynov v porovnaní s referenčným rokom. Od 26. marca do 18. júna 2015 prebiehajú verejné konzultácie k príprave legislatívneho návrhu o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov v sektore mimo ETS (406/2009/ES, tzv. ESD) v kontexte Rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ na obdobie 2020-2030.
  Dotazník je dostupný na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CLIMA-ESD-2030
  Viac informácií k verejnej konzultácií nájdete aj na: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
 • 1. December 2014 - Aktualizované inventúrne dáta za rok 2012
 • 23. Máj 2014 - Zverejnené inventúrne dáta za rok 2012
 • 1. január 2011 - Odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia prevzal dočasné kompetencie overovateľa certifikátov o pôvode biopalív Slovenskej republiky na základe rozhodnutia ministra životného prostredia podľa smernice 2009/28/ES, články 17, 18 a 19. Viac informácií na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1684.
 • 1. december 2010 - Oddelenie emisie ako Single National Entity bolo včlenené do Odboru monitorovanie emisií a kvality ovzdušia (OMEaKO). Odbor MEaKO prevzal všetky kompetencie Oddelenia emisie ako koordinátora Národného inventarizačného systému pod článkom 5.1 Kjótskeho protokolu.
 • December 2006 - Pilotná verzia projektu ISSP spustená.

Created by SPIRIT, 2014